Hadislerle İslam Mukaddime Bölümü Soruları

MUKADDİME BÖLÜMÜ SORULARI

 1. 1.SORU: Delail, şemail ve hilye ne demektir?
 2. 2.SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimle beraber hangi iki özelliği de istemiştir?
 3. 3.SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hangi azalarının şerrinden Allah'a sığınmıştır sırayla yazınız.
 4. 4.SORU: Mezcetmek ve Tahkiye ne demektir?
 5. 5.SORU: Hadislerle İslam'da tekrarlarıyla birlikte toplam kaç hadis vardır?
 6. 6.SORU: Allah'ın izniyle bizim yaklaşık altı ayda okumaya niyetlendiğimiz bu eser dev bir kadroyla ne kadar sürede ortaya konulmuştur?
 7. 7.SORU: Hadislerle İslam'ın mukaddimesindeki ifade ile İhlas, takva ve İslam terimleri ne anlama gelir?
 8. 8.SORU: Kur'an-ı Kerim'de bulamadığını sorgulayıp sünneti sorgulanır bir nitelik haline getirenlere Abdullah İbni Ömer nasıl cevap vermiştir?
 9. 9.SORU: Kelime anlamı olarak sünnet ne demektir ve bu bağlamda sünnetullah ve sünnetül evvelin ne anlama gelir?
 10. 10.SORU: Kur'an'da geçen peygamberin üstün ahlakı ve örnekliği anlamına gelen sahabe ve sonraki nesiller tarafından peygamberin sünneti şeklinde tanımlanan ifade hangisidir?
 11. 11.SORU: Sahabeden gelenleri de sünnet olarak kaydeden ve Salih bin Keysan'ın ifadesiyle o karlı çıktı ben ise kaybettim denilen alim kimdir?
 12. 12.SORU: Diğer hadis kitaplarından farklı olarak İmam Malik'in el Muvatta’sı hangi konuda önemli bir kaynaktır?
 13. 13.SORU: “Darü’s Sünne” hangi beldeye hangi sebeple isim olarak verilmiştir?
 14. 14.SORU: Kur'an'ın Müslümanları ulaştırmak istediği hedef hangi ifadelerle hayat bulmuştur?
 15. 15.SORU: Aslında hadis okurken tam olarak bizim hissiyatımızı ifade eden “sulamak, kana kana su içmek anlamına gelen terim hangisidir” ve hadis terimleri arasında hangi terimle yakından ilişkilidir?
 16. 16.SORU: İslam'ın erken devirlerinde birçok İslam alimi tarafından ilim deyince kastedilen nedir ve bu ilimle din arasındaki sıkı bağ hangi ifade ile hayat bulmuştur?
 17. 17.SORU: İsnadın kabul edilebilir olması için belirlenmiş iki ölçüt nedir?
 18. 18.SORU: Ravide aranan iki önemli özellik nelerdir?
 19. 19.SORU: Bir hadisin sahih kabul edilmesi için gerekli olan şartlar hangileridir?
 20. 20.SORU: Hasen hadisin sahih hadisten tek farkı nedir?
 21. 21.SORU: Zayıf hadisin diğer adı nedir ve zayıf hadis hangi konularda delil olamaz?
 22. 22.SORU: Taşköprülüzade hadisin konusunu ne olarak ifade etmiştir?
 23. 23.SORU: Hz. Peygamber’e sahabe ve tabiuna nispet edilen söz fiil takrir ve sıfatlardan ibaret olan haberlerin naklini konu alan ilme ne denir?
 24. 24.SORU: Hadis usulü ya da mustalahül hadis de denilen hadis tarihinin oluşum ve gelişim dönemlerini içine alan bu ilmin diğer adı nedir?
 25. 25.SORU: Sahabenin Peygamber Aleyhisselam’ı dinlerken takındıkları tavır nasıl ifade edilmiştir neye benzetilmiştir?
 26. 26.SORU: Mescitte erkeklerden yer ve fırsat kalmayınca hanımların kendilerine özel eğitim ve öğretim talebini Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl karşılanmıştır?
 27. 27.SORU: Suffe asabından iki kişinin ismini yazınız.
 28. 28.SORU: Sonraki dönemde camilerin bitişiğinde kurulan mektep medrese ve külliyeler hangi uygulamadan esinlenerek yapılmıştır?
 29. 29.SORU: Rasulullah'tan yazdıklarını “es Sadıka” isminde bir sahifede toplayan, İncil gibi kadim kitapları okuyabilen Arapça ve Süryanice dillerini rahatça yazabilen sahabe kimdir?
 30. 30.SORU: Hadis sahifeleri olduğu belirtilen sahabelerden sahifeleri günümüze kadar ulaşan iki sahabe hangileridir?
 31. 31.SORU: Hadis ilminin sonraki nesillerde de güvende olacağını ve bu ilmin korunacağının müjdesini hangi rivayet vermektedir? 
 32. 32.SORU: Bazı önemli kayıtları bizzat peygamber Aleyhisselam'ın yaptırdığına dair hangi örnekleri verebiliriz?
 33. 33.SORU; Sahabe kuşağından başlayan, hadisi ilk kaynağından almak için yapılan ilim yolculuklarına hadis tarihinde ne isim verilmiştir?
 34. 34.SORU: Hadis ilminde iki önemli ekol olan Basra ekolü ve Kûfe ekolünün başında hangi mübarek sahabeler vardı?
 35. 35.SORU: Hayat dengedir. Sevgide ya da bağlılıkta dengenin ucu kaçınca ne gibi aşırılıklar meydana gelir Hz. Ali'nin bağlılarında görebiliriz. Hangi iki fırkayı hangi özellikleriyle bu olaya örnek gösterebiliriz isimlerini ve özelliklerini yazınız.
 36. 36.SORU: İbni Hacer’in hadis rivayet eden sahabelerin hikayesini içeren ve yaklaşık on iki bin küsür kişinin bilgisi yer alan kıymetli eserinin adı nedir?
 37. 37.SORU: Muksirun ne anlama gelir ve muksirundan olan sahabelerin adını yazınız.
 38. 38.SORU:Hadis uydurma faaliyeti aslında kötü niyetle başlamamıştır. Fakat güya kaş yaparken göz çıkarılmıştır. Hadis uydurma sebeplerini birkaç cümle ile yazınız.
 39. 39.SORU: Sahabenin öğrencisi olan tabiun ve onlardan bir sonraki kuşak olan Tebei Tabiun hadisleri tasnif etmeye başlamıştır. Bu musanniflerin en meşhuru ve tasnif ettiği kitabın adını yazınız.
 40. 40.SORU: Sadece sahih hadisleri bir araya getirmeyi hedefleyen ilk iki musannifin adını yazınız.
 41. 41.SORU: Hadisin altın çağı hangi dönemdir?
 42. 42.SORU: Kütübü Sitte’nin isimlerini yazınız.
 43. 43.SORU: El Camiussahih olarak bilinen eserin diğer adı, ne kadar sürede hazırlandığı ve hadis sayısı hakkında bilgi veriniz.
 44. 44.SORU: Sahihi Müslim sahibi İmam Müslim kaç yıl yaşamıştır? Ve Sahihi Müslim’in en önemli özelliği nedir?
 45. 45.SORU: Hayatının yirmi yıl kadarlık bir süresini şu anda yaşadığımız topraklar üzerinde geçiren Ebu Davud hangi şehrimizde ilmi tekamülünü yirmi sene kadar devam ettirmiştir?
 46. 46.SORU: Dalkavukların aslında sadece kendilerine değil yağcılık yaptıkları ‘’emir’’e de zarar verdiğini bu konuda hangi alime yapılan ve ölümüne sebep olan acı olaydan anlıyoruz. Bu hadis alimi hangi şehirde vefat etmiştir?
 47. 47.SORU: İbni Hibban hangi asrın önemli hadisçilerindendir?

48. SORU: Taberi kaçıncı asrın önemli ilmi simalarındandır?

49. SORU: Cami ’ul usul diye bilinen eserde Kütüb-ü Sitte’nin tamamından hadisler derlenmiş fakat birinden alınmamıştır. Alınmayan bu eser hangisidir?

50. SORU: İslam dünyasında büyük şöhret kazanan Tergib ve Terhib isimli eserin adı, kelime anlamı olarak ne anlama gelir ve eser hangi alime aittir?

 51. SORU: Müslümanların el kitabı olma özelliğini asırlarca koruyan Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap olduğu söylenen ve içerisinde 1900 hadis barındıran eserin adı ve müellifinin adını yazınız.

52. SORU: Yaklaşık 10.000 hadis barındıran ve Celaleddin es Suyuti'ye ait olan hadis kitabının adı nedir?

53. SORU: İslam devletleri tarihte Hadise önemli bir yer atfetmiş ülkelerinde darü’l hadisler kurdurmuşlardır bunların ilki hangisidir nerede ve hangi sultan tarafından kurulmuştur?

54. SORU: Osmanlı'da darü’l hadisin ilki kim tarafından ve nerede yaptırılmış ve ilerleyen tarihlerde yine bir adaşı tarafından en önemli örneklerinden biri olarak başka şehirde bir darü’l hadis daha inşa edilmiştir. Bu şehrin adını yazınız.

55. SORU: Fatih'in en gözde hocalarından olan Molla Gürani o dönemde hadis çalışmalarına örnek verilecek hangi hadis kitabının şerhini hazırlamıştır?

56. SORU: Osmanlı devrinin Anadolu'sunda en büyük hadisçilerin yetişmesine büyük katkısı olan Cem ‘ul Fevaid isimli eserin de sahibi olan değerli hadisçi kimdir?

57. SORU: Osmanlı döneminin son muhaddisi kimdir?

58. SORU: Aşağıdaki isimlerden hangisi/hangileri Osmanlı dönemi hadis ulemasına örnek olarak verilemez?

a) İbni Melek   b) Süleyman Er Rudani   c) Yusuf Efendizade 

d)Hafız Münziri   e) Ahmed Ziyaeddin f) Hatib Tebrizi 

g) Birgivi Mehmed Efendi

59. SORU: Hadis konusunda en ciddi tenkitlerde, aradığımız hadisi bulmayı kolaylaştıracak en ciddi eser de oryantalist, müsteşrik ya da şarkiyatçı dediğimiz kişiler içerisinden çıkmıştır. Bu konuda örnek verilecek en önemli eser hangisidir?

60. SORU: Cumhuriyet döneminde ilk hadis kitabı hangi yılda ve kimlerin öncülüğünde basılmıştır?

61. SORU: Kur'an ve hadisin birbiriyle çelişmeyeceğini İmam-ı Azam hangi cümleyle ifade etmiştir?

62. SORU: Hadislerin akıl ölçütlerine arz edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

63. SORU: Tabibu’l ebdan ve Tabibu’l Kulub ne demektir?

64. SORU: Câmî türü eserlerde yer alan sekiz ana başlık yani konu hangileridir?

65. SORU: ‘’İslam peygamberinin en büyük mucizesi onun getirdiği davete uygun olarak ortaya koyduğu hayat tarzıdır o bu mucize ile yeryüzünün en bereketsiz topraklarında bedevi bir toplumdan medeni bir toplum meydana getirmiştir’’ diyen meşhur alim kimdir?

66. SORU: Konuların sıralanışına ravilerin isimlerine içerdiği konulara göre hadis kitapları farklı farklı isimler almıştır bu isimlere beş tane örnek veriniz.

67. SORU: Sözün özü anlamına gelen ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiş olan özellik nedir?

68. SORU: Efendimizin üslubunu ’Hz. Peygamberin sözleri az harflerle çok anlamlar ifade eden yapmacıklıktan uzak zorlamalardan beri sözlerdir... O heybetle tatlılığı özlü ifade ile güzel anlatıyı birlikte sunmuştur.’’ Şeklinde ifade eden Arap edebiyatının ünlü ismi kimdir?

69. SORU: Cibril hadisi olarak bilinen rivayette Hz. Peygamberin diliyle tanımlanan üç terimi yazınız.

70. SORU: Mecaz, kelime olarak ne anlama gelir, ıstılahtaki anlamı nedir ve Peygamberimizin mecaz anlatımına dair hadislerin büyük çoğunluğunun (tamamı değil) kaleme alındığı eserin adı nedir?

71. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları yüzüne karşı övenlere ne yapılmasını tavsiye etmiştir?

72. SORU: Yüze toprak serpmek tabiri ne anlama gelir?

73. SORU: Muteber dokuz hadis kitabı hangi terimle ifade edilir?

74. SORU: Mesellerin en güzellerinden olan Rasûlullah’ın mümini muhtelif benzerlik yönleri açısından farklı şeylere benzettiğini görüyoruz. Bunlara altı örnek yazınız.

75. SORU: Hadislerde geçen sayılar bazen sınırlayıcı bazen de sınırlama amacı olmaksızın örnek vermek niyetiyle zikredilmiştir. Hem sınırlayıcı sayıya hem de sınırlayıcı olmayan sayıya örnek olarak neleri verebiliriz?

76. SORU: Hz. Aişe'nin hadis-i şeriflerin söyleniş sebeplerine bakarak anlam çıkardığına bir örnek veriniz.

77. SORU: Hz. Peygamberin emrinin bağlayıcı olduğunu hangi iki kişinin arasındaki aracılık muamelesinden anlıyoruz?

78. SORU: Makasıdü’ş Şeria ne demektir?

79. SORU: Aynı soruya farklı cevaplar veren Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi göz önünde bulundurarak bunu yapmıştır?

80. SORU: Nasih mensuh nedir? Hadislerdeki neshe bir örnek veriniz.

81. SORU: Bazen aslında çelişki olmadığı halde yüzeysel bir çelişki varmış gibi gözükür hadislerde. Bu durumu ele alan ilim dalı hangisidir ve bu ihtilafın giderilmesinde dört aşamalı bir usul takip edilmiştir sadece isimlerini yazınız.

82. SORU: Kutübü Sitte ’deki sünen tarzı eserleri yazınız.

83. SORU: Bir peygamberin sıfatları arasında yer alan Beşir ve Nezir ifadeleri ne anlama gelmektedir?

84. SORU: Tergib ve Terhib ile ilgili en önemli sorunların başında gelen konu hangisidir?

85. SORU: Müteşabih metinlerin insan aklı ve ruhu üzerindeki katkıları nelerdir?

86. SORU: Müteşabih hadise bir örnek veriniz.

87. SORU: Bir davranışın sünnet adını alabilmesi için ne gibi vasıflar taşıması gerekir?

88. SORU:Sünnetin doğru anlaşılmasındaki temel ilke ve esasları hangi başlıklar altında değerlendirebiliriz?

89. SORU:Dünyanın muhtelif yerlerine dağılan milyonlarca müslümanın günlük hayatlarının birbirine benzemesi hangi temel birleştirici faktörden kaynaklanmaktadır?

90. SORU:Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in sünnetine karşı yükümlülüklerimiz olan itaat, inkiyad, ittiba, iktida ve teessi kelimeleri ne anlamlara gelir?

91. SORU: Peygambere benzeme onu taklit konusunda İmam Gazali nasıl bir tenkitte bulunmuş ve buna nasıl bir izah getirmiştir?

92. SORU: İmam Gazali’nin bu tenkidine kitaptan getirilen yemek ve giymek konusundaki izahı yazınız?

93. SORU: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberlik yaptığı çerçeveyi ve burada geçen terimlerin anlamlarını yazınız.

94. SORU: Mekhul hangi dönem fakihlerindendir ve sünnet konusunda nasıl bir katkıda bulunmuştur?

95. SORU: Mutlaka kabul edilmesi ve gereğinin yapılması gerekli olan ve terk edilmesi inkarla eşdeğer olan sünnet nasıl ifade edilmiştir?

96. SORU:Yapılması bir fazilet, terki ise hoş karşılanmayan sünnet nasıl ifade edilmiştir?

97. SORU: Namazı cemaatle kılmak sünnetin hangi bölümündedir ve terki durumunda nasıl bir durum oluşur?

98. SORU: Sünneti zevaid nedir? Bunu terk eden bir müslüman nasıl bir durumla karşılaşır bir örnek veriniz.

99. SORU: Bireysel olarak terk edilebilse bile toplumsal olarak toptan terk edilmesi caiz olmayan sünnetlere örnek veriniz.

100. SORU: Sünneti gayrı müekkede yerine başka hangi tabirler kullanılmıştır? Bu sünnetlere örnek veriniz.

101. SORU: Adetle ibadeti birbirinden ayıracak iki temel unsur nedir?

102. SORU:Namazda istirahat celsesi sünnet ile alakalı hangi duruma örnektir ?

103. SORU: Hz. Ömer'in ifadesiyle ehli kitabın helak sebeplerinden birini yazınız.

104. SORU: Sadece Hz. Peygamber’e münhasır kılınan ilahi hükümler hangi isimle isimlendirilir? Bunlara birkaç örnek veriniz

105. SORU: Zekât malı konusunda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve ailesi için nasıl bir yol izlemiştir?

106. SORU: Visal orucu nedir ve nasıl bir özellik arz eder?

107. SORU: Hadislerle hareket etmek konusunda iki temel yanlışa düşülmüştür. Bunlardan fıkıh ve ilmihal kitapları ile yetinenler kendilerini neden mahrum bırakmışlardır?

108. SORU: Tek tek her bir rivayetten hareketle peygamberin rehberliğini tespit etmeye çalışanlar nasıl bir hataya düşmektedir?

Seviker
Yükleniyor...