Hadislerle İslam Bilgi Ahlakı Bölümü Soruları

BİLGİ AHLAKI/ ALİMİN İLİMLE SINAVI 
441. SORU: İyiliği emir kötülükten nehy konusunda dediklerinin zıddını yapan sözde alimlerin kıyamet gününde karşılaşacağı durum nedir?
442. SORU: Ağza ateşten gem vurulması hangi suçtan dolayıdır?
443. SORU: Allah azze ve celle rızası için öğrenilmesi gereken bir ilim sadece dünya menfaati için öğrenilirse sonuç ne olur?
444. SORU: Gıpta edilecek ya da insanların haset edeceği iki kişi kim(özellikleri ne)lerdir?
445. SORU: Müslüman'ın müslümanla çarpıştığı fitne ortamlarını başka bir müslümanın terk etmesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda kim hangi tavrı sergilemiş ve nereye yerleşmiştir?
446. SORU: Bilgi ahlakına uygun davranmayan insana verilen ceza olan bağırsakların dışarıya fırlaması bir anlamda midenin peşine düşmesi gibi anlaşılabilir fakat bunun bir başka yönü daha vardır bunu yazınız.
447.SORU: İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliği nedir?
448. SORU: Bilgi sahibi ne zaman alim sıfatını hak eder?
449. SORU: Süfyan bin Uyeyne ilim talebesinin özümseme konusunda yapacağı basamakları nasıl anlatmaktadır?
450. SORU: Çocukluğumuzda bazı resimlerde hatırladığımız:)) yanan bir mum eriyor fakat aynı zamanda etrafındakileri aydınlatıyor. Böyle bir manzara hakkında Rasûlullah ne buyurmuştur?
451. SORU: İnsanların hem en hayırlıları hem de en şerlileri olma vasfını kimler taşımaktadır?
452. SORU: Efendimizin ümmeti için vefatından sonra ilim sahipleri hakkında endişe ettiği en tehlikeli durumlardan biri nedir?
453. SORU: İlmi ihtiyaç duyan kimseden esirgeyenin ağzına ateşten gem vurulmasının hikmeti kitapta nasıl açıklanmıştır?
454. SORU: Ağza ateşten gem vurulması hadisini 4. asır alimi Hattabi nasıl açıklamıştır?
455. SORU: Sadakanın en faziletlisi nedir?
456. SORU: İlahi hakikatleri gizleyen ilim adamları Kur'an-ı Kerim'de nasıl uyarılmıştır?
457. SORU: Ebu Zer radıyallahu anh alimin bilgiyi nakletme konusundaki hassasiyetini hangi cümleleriyle dile getirmiştir?
458. SORU: Hz. Lokman’ın oğluna ilmin çıkara alet edilmemesi gerektiğine dair nasihati nedir?
459. SORU: Bilginin kendisine ait olduğunu iddia eden kimse bu bilgisiyle kazandıklarıyla beraber yerin dibine girer. Kur’an-ı Kerim'de buna örnek gösterilen kişi kimdir?
460. SORU: Kur'an-ı Kerim'de ilmin sahibinin Allah olduğuna işaret edilerek ilim gönül(sahip)lüleri hangi ifade ile hayat bulmuştur?
461. SORU: Kur'an-ı Kerim'de bilginin değerini fark edemeyen ve bilgiye sahip olduğu halde onun kıymetine yaraşır bir tavır sergileyemeyen kişi neye benzetilmiştir. Ve bu konuda örnek verilen kişi kimdir?
462. SORU: Hz. İsa’ya nispet edilen ve alimliğin sadece bilgi yüklenmek olmayıp bir karakter inşası bir duruş, kıymetli olanla olmayanı ayırt etme melekesi olduğuna işaret eden sözü yazınız.
463. SORU: Yetiştirdiği öğrencilerle Kûfe ilim ekolünün temellerini atan bilgin sahabe kimdir?
464. SORU: İlmi, ehli olandan esirgemek ne kadar yanlış ve tehlikeli ise ehli olmayana vermek de o kadar yanlış ve tehlikelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu neye benzetmiştir?
465. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilgi ile meşgul olanlara hangi dua ile örnek olmuştur?

FERASET /ALLAH'IN NURUYLA BAKMAK 
466. SORU: Mekke'de Peygamber Aleyhisselam’a hicvederek bugünün peygamberin ve onun getirdiklerini hafife alan bir kısım medyayı temsil eden ismi yazınız.
467. SORU: Ata bin Ebi Rebah'ın ilimle en güzel uyuşan şey olarak kastettiği özellik nedir?
468. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sebeple müminin ferasetinden sakınmak gerektiğini söylemiştir?
469. SORU: Feraset kelimesi ne anlama gelir?
470. SORU: Geçmişte yaşanan hatalardan edinilen tecrübenin yaşlı kişilerin görüşlerindeki değeri yükselttiğini Hz. Ali'nin hangi sözünden anlıyoruz?
471. SORU: Müslümanların aleyhine gibi gözükse de sonra lehine dönen hangi antlaşma peygamber Aleyhisselam'ın ileri görüşlülüğünü tahlil ve değerlendirme kabiliyetini ortaya koymaktadır?
472. SORU: Cahiliye döneminde bir kimsenin fiziki yapısı ve organlarından hareketle onun soyu ahlakı ve karakteri hakkında tahminde bulunan (yani günümüzün DNA uzmanları) kişilerin yaptığı işe ne denir ve o kişiler hangi isimle anılır?
473. SORU: Abdullah Bin Mesud  radıyallahu anh ferasetli kişilere iki kişiyi Kur'an'dan bir kişiyi de sahabeden örnek vermiştir. Bu üç kişinin kimler olduğunu yazınız.
474. SORU: İnsan kavrama yeteneğini ne vakit kaybeder ve Allah'ın nuruyla bakma özelliği ancak nasıl mümkün olur?
475. SORU: İnsan ....... görür, …. bakar, ....... idrak eder noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.
476. SORU: Bir müminin imanı ve tecrübesi arttıkça hangi özellikleri de artmalı ve bu konuya dair hangi ayetin ışığında hareket etmelidir?

RÜYA/ UYKUDAKİ ALEM 
477. SORU: Hadiste buyurulduğu ifade ile rüyalar kaç çeşittir yazınız.
478. SORU: Hangi durumda rüyanın metafizik alemle olan ilişkisi olabildiğince azalmaktadır?
479. SORU: Peygamberimizin ifade buyurduğu hadisten hareketle rüyalar İslam kültüründe nasıl sınıflandırılmıştır?
480. SORU: Kur'an-ı Kerim'de Yusuf peygamber dışında rüya gören peygamberin adını ve rüyanın konusunu yazınız.
481. SORU: Salih amel sahibi insanların gördükleri sadık rüyaları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte nasıl nitelendirmiştir?
482. SORU: Mü'minin gördüğü ya da onun hakkında görülen rüyayı Efendimiz hangi ayeti kerime ile bağlantı kurmuştur?
483. SORU: Ölen kişinin üzerinde rüyada beyaz elbisenin olmasının cennetlik olduğunun ümit edileceğini hangi olayla anlıyoruz?
484. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördüğü ve gördüğü en güzel ev olarak nitelendirdiği evin kimlere ait olduğunu söylemişti?
485. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü bir rüya gören kimsenin neler yapmasını önermiştir?
486. SORU: Kötü rüyalar insanı gerçekten yaşanmış gibi yorar ve üzerine dağ gibi bir ağırlık bırakır hangi sahabe böyle hissettiğini söylemiş ve efendimiz ona ne tavsiye etmiştir?
487. SORU: Rüyaların neden rüya sahibini seven kişilere anlatılması salık verilmiştir ve rüya sahibini sevmesi dışında hangi özellikleri taşıyan insanlara rüya anlatılabilir?
488. SORU: En büyük iftira nedir ve hangi nimete haksızlık edilmiştir?
489. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru rüya ile doğruluk arasındaki ilişkiyi nasıl ifadelendirmiştir?

3. BÖLÜM
HİDAYET/ İSLAM'IN AYDINLIK YOLU 
490. SORU: İnsan nefret ettiği birini Allah diler de kalbi hidayete açılırsa bir anda sevebilir. Bu gerçeğin örneği olacak isim kimdir?
491. SORU: Hidayet kelimesi ile ilişkili olan el-Hadi ismi ne anlama gelmektedir?
492. SORU: Allah'ın insana Hidayet etmesini dört aşama ile açıklayan alim kimdir?
493. SORU: Birinci derece hidayetten nasibini alanlar nasıl hareket ederler?
494. SORU: Tabiin büyüklerinden olan Deylemi hangi şehirdendir ve tam adı nedir?
495. SORU: Hidayet'in Allah'ın kullarına bir lütfu olduğunu ve insanların ancak vasıta olabileceğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi olay üzerine söylediği hangi sözle ifade buyurmuştur?
 496. SORU: İnsanı ulvi hedeflerden saptıran faktörler nelerdir ancak kimler hidayette kalabilenlerdir?
497. SORU: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı öğrendikten sonra dua için hangi cümleleri öğretirdi?
498. SORU: Daha 'yedi'sini tamamlanmamış bir çocuğa da namaz emredilir vitirde okunacak dua öğretilir. Konuya dair peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu Hz. Hasan'a öğrettiği ve vitrin kunutlarında okumasını tavsiye ettiği duayı yazınız.

KELİME-İ ŞEHADET/ İSLAM'IN TEMELİ 
499. SORU: Cennete girebileceği bir ameli bilmemek kişiyi hüzünlendirip rahatsız etmeli. Bu konuda hangi sahabe efendimize soru sormuş ve efendimizden ilk aldığı tepki ne olmuştur?
500. SORU: Aslu'l usul ne demektir ve hangi cümle için kullanılır?
501. SORU: Kelime-i Şehadet'in dini tebliğde ilk ve en önemli adım olduğunu Peygamberimizin kime hangi şekilde buyurmuş olduğu tavsiyesinden öğreniyoruz?
502. SORU: Meşhur bir söz ve aynı zamanda hadis-i Şerif olan kalbini yarıp baktın mı ifadesi kime hangi olaydan dolayı söylenmiştir?
503. SORU: Bir peygamberin namaz kıldığı yeri namazgah edinmek, ayak bastığı yere ayağını koyabilmek büyük bir şereftir. Bu olay İbrahim Aleyhisselam'ın makamını namazgah edinme örneğinden sonra hangi sahabenin ricasıyla Efendimiz tarafından bir kere daha ortaya konmuştur?
504. SORU: ''Son sözü la ilahe illallah olan kimse cennete girer'' hadisinden hareketle müslümanlar ölmek üzere olanlara neyi neden dolayı telkin etmişlerdir?
505. SORU: Haklar karşılıklıdır ve bunu bize en güzel, rabbimiz öğretir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir?
506. SORU: Hangi amel sonucu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin sekiz kapısı açılır buyuruyor?
507. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat yetkisini kimler için kullanacağını beyan etmiştir?
508. SORU: Kâinatta cereyan eden olayları Allah'tan bağımsız düşünmek ve sebebe atfetmek kişiyi imani anlamda tehlikeye düşürür hangi hadis bize bunu haber vermektedir?

ALLAH'A İMAN/ VAR OLMANIN ASIL GAYESİ 
509. SORU: Hicret'in 9. yılı hangi sebepten dolayı hangi isimle adlandırılmıştır?
510. SORU: Allah'a imanın tasdik boyutunun kalp merkezli olduğunu vurgulayan hadiseye İslam tarihinden bir örnek veriniz. (Olayı tamamen anlatmamız gerekmiyor isimler ve bir cümle ile özetlenebilir)
511. SORU: İmanın tadını alacak kimseler hadiste nasıl ifade edilmişlerdir?
512. SORU: Söylendiği günün akşamına kadar şeytana karşı koruyucu olan ve bundan daha fazlasını yapan kişiden başka hiç kimsenin daha faziletli bir iş yapamayacağı zikir nedir?
513. SORU: Allah'ın son elçisi herhangi bir savaştan Hac veya umre yolculuğundan dönerken ve yolculuk esnasında bir tepeye tırmandıkları zamanda üç defa tekbir getirdikten sonra hangi zikri söylemeyi adet edinmiştir?
514. SORU: Namaz tesbihatı olarak bildiğimiz kelimeleri ‘’la ilahe illallah’’ kelimesi de dahil otuzüç'er kere tekrarladığımızda hayatımızı kolaylaştırmak için giren birçok makineden hatta insanlardan daha hayırlı olduğunu hangi olaydan anlıyoruz?
515. SORU: Allah'a imanın gönülde başlayıp bütün bedene yayılan ve fiiliyata dökülen bir inanç olduğunun göstergesi olan hadis-i şerifi yazınız.
516. SORU: İmanın hem ferdi hem de sosyal hayata yansıyan bir yönü vardır hangi hadiste bu duruma işaret edilmiştir?
517. SORU: Allah a imanın bireysel, toplumsal ve evrensel boyutu ile ilişkisini ortaya koyan hadisi şerifi yazınız.
518. SORU: Hadis-i şerife göre en üstün iman nedir? 
519. SORU: Kişi hangi davranıştan sonra dini hakkında kimseye bir şey sormadan devam edebilir?
520. SORU: Allah'a imanın kemale ermesi hangi üç unsurun bir araya gelmesiyle olur?

ALLAH VE RASULÜNE İTAAT/ GÖNÜLDEN BAĞLANMAK
521. SORU: Liderlik, zor hallere önce en yakınlarından başlamak olsa da siz ne kadar hassas davranırsanız davranın asıl ihtiyaçlarda bile yakınlarınızı gözetseniz sıradan insanlar bunu akraba kayırmak gibi anlayabilir. Bu konuya en güzel örnek kimler arasında geçmiştir sadece isimleri ve bir cümle ile olayı yazınız.
522. SORU: Kulun, Allah'a verdiği söze şuurlu bir şekilde uymasını ifade eden iki kelimeyi yazınız.
523. SORU: İttiba, imtisal, teessi ve iktida ne demektir?
524. SORU: Vahyin bir beşer vasıtasıyla insanlığa tebliğ edilmesinin yegâne hikmeti nedir?
525. SORU: Sevgi konusunda imanın kemale ermesi ancak ne ile mümkün olur ve bu konuda hangi ismi örnek verebiliriz? (Sadece adını yazmamız yeterli)
526. SORU: Hakkımızda rahatsız olacağımız bir söz duyduğumuz zaman tamamen örtbas etmek ya da önümüze ilk gelenle paylaşmak değil de aklı selim insanlara bunun sebebini sormak gerektiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi tavrından öğreniyoruz? Bu konuda Efendimiz ne sormuştur sahabe nasıl cevap vermiştir?
527. SORU: Sahabenin, vahyin belirlemediği ve bizzat tebliğ ile mükellef olmadığı alanları mutlak itaat konusu görmediklerine dair bir örnek yazınız.
528. SORU: Yukarıdaki soru ile birlikte düşündüğümüz zaman bazen sahabenin de Kur'an'ın sert uyarılarına muhatap olacak itaatsizlikleri olmuş fakat bu onları dinden çıkarmamıştır bu tarz bir itaatsizliğe örnek olarak hangi olayı yazabiliriz?
529. SORU: Hz. Peygamberin yüceliğinin günümüzde yapılan bilimsel araştırmalarla tasdiklenmesi değil de asıl hedefin onun manevi yükselişi nasıl başardığı üzerine odaklanmak gerektiğini anlatan paragraftaki örnek cümleleri yazınız.
530. SORU: Peygamberin huzurunda sesini kısan (hadisler bahis mevzusu olduğunda edebini koruyan) ve peygamberin arkasından bağırıp çağırarak seslenen (peygamberin bedenî yokluğunda atıp tutan edebe aykırı hareket eden) insanların durumu için ayeti kerimede nasıl bir açıklama yapılmıştır?
531.SORU:Allah ve  Rasûlü’ne isyan eden kendinden başkasına zarar veremez hangi ayeti kerime bize bu gerçeği bildirir?  

Seviker
Yükleniyor...