Hadislerle İslam DİN-BİLGİ-VAHİY-TEFSİR Bölümü sor

DİN/ İLAHİ KILAVUZ

341. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ‘’O, ahirette tek bir ümmet olarak yaratılacaktır’’ dediği ve oğlu da cennetle müjdelenen sahabe ve oğlu kimdir?

342. SORU: Bir kişi hakikati ararken Allah'ın azabı ve gazabıyla korkutmanın tehlikesi bu bölümde nasıl anlatılmıştır?

343. SORU: Hangi şeyi ifade eden bir başka kavram olan millet kelimesini din kelimesi ile karşılaştırınca ortaya çıkan anlam farkı nedir?

344. SORU: Şam'da en son vefat eden sahabe kimdir?

345. SORU: Bazen öyle bir hale geliriz ki kimseyi görmeden azıcık aşım kaygısız başım bir ömür yaşayacağımızı düşünüp buna azmederiz. Böyle düşünen Ebu Ümâme el Bahili’nin inziva isteğine peygamber Aleyhisselam nasıl karşılık vermiştir?

346. SORU: Şeytan taşlarken bile orta yolu tutmak gerektiği ve dinde aşırılığa gitmemeyi Efendimiz hangi olayla öğretmiştir?

347. SORU: Okuduğumuz bölüme göre yolculukta namazı kısaltma ruhsatını terk etmek dahi hangi kapsama girer?

348. SORU: Bu din kolay olmasına rağmen insanlar zorlaştırmaya meyleder Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dengeyi korumak adına nasıl bir uyarıda bulunmuştur?

349. SORU: Cibril hadisi bize dinin hangi boyutları üzerinde ipucu verir?

350. SORU: Kalbi hicretin dokuzuncu senesinde aydınlanmış ama Mescid-i Nebevi’yi ilk aydınlatan sahabe kimdir?

351. SORU: Medar-ül İslam ne demektir ve Temim Darî bize hangisini rivayet etmiştir?

352. SORU: Medar-ül İslam olarak adlandırılan 4 hadisi yazınız

353. SORU: Nasihat kelimesinin kök anlamlarını ve tevbenin ve uyarının özellikleri konusunda bize nasıl ipuçları verir?

354. SORU: Gıllü gıyş ne demektir?

355. SORU: Efali Hayriyye ne demektir?

356. SORU: Dinin nihai hedefi nedir?

357. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman ve ameli birbirinden ayırmadığı gibi iman ve ahlakı da birbiriyle iç içe gördüğünü bize gösteren bir hadisi şerif yazınız.

358. SORU: Hadislerde dinin başı olarak zikredilen ahlaki özellik nedir ve ne anlama gelir?

 

BİLGİ

359. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’ den yüzünün ak olması için dua isteyen ne yapmalıdır?

360. SORU: Bir tek hadis rivayeti için bir adam nereden nereye Ebu Derda’nın yanına gelmiştir?

361. SORU: Ayın diğer yıldızlara üstünlüğü örneğini veren peygamber Aleyhisselam kimin kime üstünlüğünü kastetmiştir?

362. SORU: Herkesten dua isteyen, sudaki balıkların duasını almak istemez mi bunu elde etmek için ne yapması gerekir?

363. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle gönderilen hidayet ve ilmi farklı yapılardaki topraklara benzettiği hadis-i şerifte hangi grubu açıklamaya zikre değer bulmamıştır?

364. SORU: İnsanın ölüm sonrasında defterini kapattırmayacak

üç güzel şey nedir?

365. SORU: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı dört şeyi yazınız.

366. SORU: Erken dönemde İslam'ın ilim merkezlerinden biri olan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin hâkimi dediği sahabenin de medfun olduğu şehir hangisidir? Ümmetimin hakiminden kasıt kimdir, bu şehrin diğer adı nedir?

367. SORU: Yaratılmış tüm varlığın ilim sahibine dua ile şükran duygularını dışa vurmasının sebebi nedir?

368. SORU: Miras, yakınlara bırakılır bu durumda peygambere yakın olmak için neye sahip çıkmak gerekir?

369. SORU: İlim Allah vergisidir. Bunu Kur'an-ı Kerim'deki hangi ifadeden anlıyoruz?

370. SORU: Göz kulak ve kalp insana ne için verilmiştir?

371. SORU: Bilgi çerçevesini belirleyen temel kavramlar olan fıkıh, irfan ve hikmet ne anlamlara gelir?

372. SORU: Alim olmak Allah'a karşı derin bir saygı gerektirir hangi ayeti kerime bu bilgiyi doğrulamaktadır?

373. SORU: Rabbani olmak ne demektir?

374. SORU: İlme dair ancak dört seçenekten biri olabiliriz başka bir şey olma lüksümüz yok bu dört seçeneği yazınız.

375. SORU: Bilgi alışverişinin, insanlararası ilişkilerin temeline konulduğunu, bu alışverişe teşviki hangi hadisten öğreniyoruz?

376. SORU: Musab Bin Umeyr'in Medine'ye öğretmen olarak gönderilmesi hangi önemli tarihi olaya rastlar?

377. SORU: Dini anlamaya ve öğrenmeye çalışmak ve bilmeyene öğretmek birçok salih amelin üstündedir hangi hadis bize bunu işaret etmektedir?

378. SORU: Ashab-ı Suffe’nin meşhur isimlerinden birkaçını yazınız.

379. SORU: Gençler için aileden ayrı yatılılık süresi zaruri durumlar dışında ne kadar olmalıdır?

380. SORU: Sadaka kapıları çoktur bunların içerisinde en faziletlerinden biri de...

381. SORU: İlim insanlardan nasıl kaldırılacaktır? Alimin ölümü sadece bilginin yok oluşu mudur eğer öyleyse alim ölüyor ama kitapları kalıyor peki fark nedir?

382. SORU: Bölümün sonundaki Yunus’a ait dizeleri yazınız.

 

VAHİY/ALLAH'IN EZELİ VE EBEDİ SÖZÜ

383. SORU: Bir insana ısrar sınırı üç defadır. Bunu hangi olay bize bir kere daha hatırlatıyor?

386. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en ağır gelen vahiy şekli nasıldı?

387. SORU: İki eşi de şehit olan ve peygambere annesinden sonra annelik yapma şerefini kazanan hanım sahabenin ve şehit olan eşlerinin isimlerini yazınız.

388. SORU: Vahyin hayatımızdan çıkması Rasûlullah’ın hayatımızdan çıkması kadar ağırdır Ümmü Eymen'in hangi sözü bunun şahididir?

389. SORU: Kur'an-ı Kerim'de peygambere vahyedilmesi dışında vahiy kelimesi hangi durumlarda kullanılmıştır konuya dair üç örnek yazınız.

390. SORU: Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geldiğinde genel olarak kimin görünümünde gelirdi?

391. SORU: Vahyi çarçabuk almak için dilini kıpırdatma ayet-i kerimesi vahyin hangi özelliğine ve önemine işaret etmektedir?

392. SORU: Ebu Musa el Eş’arî hangi sahabe ile nerede karşılaşarak Müslüman olmuştur?

393. SORU: Toprağın suya ihtiyacı neyse insanın vahye ihtiyacı odur bu çıkarımı hangi hadisten yapıyoruz?

394. SORU: Verimli topraklar gibi olan insanlar kimlerdir?

395. SORU: Allah Rasûlü vahyin kalbe yerleşmesi sürecinde hangi dua ile bize örnek olmuştur?

 

TEFSİR / TEVİL- VAHYİ ANLAMA ÇABASI

396. SORU: Kur'an üzerinde tartışmak konusunda peygamber Aleyhisselam'ın net tavrı nedir?

397. SORU: Kur’an-ı Kerim'in sünnet ışığında doğru yorumlanmasına bir örnek yazınız.

398. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sözüyle Kur'an'ı müzakere etmeye yönelik bir teşvikte bulunmuş fakat bunu hangi şarta bağlamıştır?

399. SORU: Hangi durumda Kur ‘ani bir müzakere hayırlı bir çaba olmaktan çıkar?

400. SORU: Kur'an'ı kendi görüşü ile tefsir etme çabaları sahabe döneminde de olmuş fakat alim sahabeler bu hataları nasıl düzeltmişlerdir? Buna bir örnek yazınız.

401. SORU: Bilgi ve yönteme dayalı olmaksızın ayetleri tefsir etmenin yanlışlığı hangi peygamberi ifade ile hatırlatılmıştır?

402. SORU: Tefsir ilminin aşırılıklardan yöntemsiz bilgi ve yaklaşımlardan korunacağını kim hangi hadise dayanarak bize haber vermiştir?

403. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'ın şahsında Kur'an'ı doğru anlamak ve yorumlamak için çabalayanlara hangi duayı yapmıştır?

 

Seviker
Yükleniyor...