Hadislerle İslam Mü'min Bölümü soruları

MÜMİN/ İNANAN VE GÜVEN VEREN GÜZEL İNSAN

613. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ın her an verimli olduğunu ve onun bereketini hangi ağaca benzeterek ifade buyurmuştur?

614. SORU: Büyüklerin bulunduğu bir mecliste sükûnet hali üzere olmak sahabeye yakışan bir erdemdir bu konuda on kişinin en küçüğü olan hangi ismi örnek gösterebiliriz?

615. SORU: Güzel ve kötü sözün nasıl bir ağaca benzediği hangi ayeti kerimede hangi kelimelerle ifade buyurulmuştur?

616. SORU: Müminin imanı ile ahlakı arasındaki doğrudan ilişki hadis-i şerifte nasıl ifade buyurulur?

617. SORU: Mü’minin temiz karakterine ve ruh asaletine hangi hadis ile dikkat çekilir?

618. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem müminde olması gerekenleri anlattığı gibi olmaması gerekenleri de hatırlatmıştır. Bir müminde olmaması gereken özellikler hadisi şeriflerde nasıl dile getirilmiştir?

619. SORU: Mümin güzel ahlakiyle ulaşacağı dereceleri yazınız

620. SORU: Müminin hurma ağacına benzetildiği Hadise göre mümin için ayırıcı vasıf nedir?

621. SORU: Mümin, satıcılar arasında hangi kişiye benzetilmiştir?

622. SORU: Müminin önemli vasıfları arasında bulunan ve bütün dini ve ahlaki sistemlerde yer bulan altın kural nedir?

623. SORU: Müminin zarara uğramamak konusunda da tedbirli ve ihtiyatlı davrandığına dair iki hadisi şerif yazınız.

624. SORU: Müminin sebat ve azmi hurma ağacının hangi özelliğine benzetilmiştir?

625. SORU: Mü’min için zarar hanesi yoktur. Bu hangi hadis-i şerifte açıkça ifade edilmiştir?

626. SORU: Mümin hurma ağacına benzetilirken kafir hangi yönüyle hangi ağaca benzetilmiştir?

627. SORU: Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem mümini hangi özelliğinden dolayı hangi madene benzetmiştir?

628. SORU: Yedikleri gıdalar ve ürettiklerinin temizliği sebebiyle mümin insan dışında hangi canlıya benzetilmiştir ilgili hadisi yazınız.

629. SORU: Müminde bulunması gereken çevre bilinci hangi hadisle ifade edilmiştir?

630. SORU: Günah karşısında mümin ve facirin halini anlatan hadis-i şerifi yazınız.

631. SORU: Mümin de hata eder günah işler ama dönüp geleceği yeri bilir bu noktada peygamber Aleyhisselam mümini hangi canlıya benzetmiştir?

632. SORU: İyilik ve kötülük noktasından müminin yapabileceği en güzel dualardan birini yazınız.

MÜNAFIKLIK/ İKİYÜZLÜLÜK

633. SORU: Din düşmanlarını iki Müslümanın birbirine düşmesi kadar onları sevindiren bir şey yoktur. Bu noktada neredeyse pusuya yatarlar. Bu konuya örnek vereceğimiz olay hangisidir ve hicretin kaçıncı yılı gerçekleşmiştir?

634. SORU: Bazen insan karşı tarafın delilleri daha güçlü olunca belki de taraf tutmamak adına yanındakini değil de karşısındakinin haklı olduğunu düşünür. Bu konuda çok üzülen ve ayet-i kerime ile doğruluğu ortaya çıkan sahabe kimdir? İlgili ayeti yazınız.

635. SORU: Birçok insanın sütun gibi dediği görüntüsünün hoşuna gittiği fakat münafık olmaları nedeniyle itibar edilecek kimseler olmadığının hatırlatıldığı münafikun suresinde sütun gibi denilen bu insanlar neye benzetilmişlerdir?

636. SORU: Münafıkların Kur'an-ı Kerim’de bahsedilen özelliklerinden beş tanesini yazınız.

637. SORU: Ayet-i kerimedeki ifade ile bağışlanmayacak ve doğru yola iletilmeyecek kimseler hangi büyük hatayı işlemişlerdir?

638. SORU: Münafıktaki kararsızlığı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem neye benzetmiştir?

639. SORU: İman ve nifakı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem neye benzetmiştir?

640. SORU: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşma konusundaki Mümine ve münafığa yakışan tavrı nasıl ifade buyurmuştur?

641. SORU: Amelî nifak ne demektir?

642. SORU: Kişiyi tam münafık yapacak 4 kötü özellik nedir?

643. SORU: Ahirette ateşten iki dil ile cezalandırılacak grup hangisidir?

644. SORU: İbni Ömer amirlerin huzurunda farklı arkalarından farklı konuşmayı kendisinin yaşadığı dönem için nasıl karşılandığını söylemiştir?

645. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem riyayı hangi isimle adlandırmıştır?

646. SORU: İnsan maneviyatta coşkulu bir ruh halini her zaman koruyamaz bu konuda endişeye düşen Hanzala ve Hz. Ebubekir'e Peygamberimiz hangi sözlerle teselli olmuştur?

647. SORU: Münafıkların korkak ve çıkarcı olduklarını, savaş  konusunda ortaya koydukları hangi davranışlarından anlıyoruz?

648.SORU: Münafıkların inançlarındaki samimiyetsizliklerinin ibadetlerini yansımasını gösteren üç örnek yazınız.

649. SORU: Her fırsatta Müslümanların aleyhine faaliyetlerde bulunan münafıklara karşı Müslümanların takınacağı net tavır hangi ayetle sabit olmuştur?

650. SORU: İnancında samimi kimseye yakışan tavrın işaret edildiği ayeti kerime hangi surede geçmektedir anlamını yazınız.

 

ŞİRK/ ALLAH'A ORTAK KOŞMAK EN BÜYÜK ZULÜM

651. SORU: Habeşistan hicreti risaletin kaçıncı yılında ve kimin öncülüğünde gerçekleşmiştir?

652. SORU: Affedilmek şöyle dursun affedilme ihtimali bile bulunmayan günah nedir?

653. SORU: Bir kalpte iki zıt şeyin bulunamayacağını ifade eden ayeti kerimenin ayet numarası ve mealini yazınız,

654. SORU: Müslümanı küfürle itham etmenin ağır sonucunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hatırlatmıştır?

655. SORU: Allah'ın ayetlerini tartışmaya açanların asıl amaçları nedir ve sonuç ne olacaktır?

656. SORU: İlk yaratılışı, yoktan var edilmeyi unutarak çürümüş kemikleri sürekli öne süren ve dirilişin muhal olduğunu söyleyen ilk azılı kafir kimdi ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in cevabı ne olmuştu?

657. SORU: Rabbimizi andığımızda mutlaka O'nun da bizi andığını ifade eden ve aslında en büyük şükür sebebinin bu olması gerektiğini bize hatırlatan ayeti kerime hangisidir?

658. SORU: Çağlar değişse de değişmeyecek olan, kafirin temel iki vasfı nedir?

659. SORU: Allah a ait olan bir hakkı başka varlıklarda da görmeye teşebbüs etmeğe iki örnek veriniz.

660. SORU: Hadise göre Allah katında en büyük günah nedir?

661.SORU:Şirki çağrıştıran davranışlar hususunda peygamberimiz sahabeye hangi davranışı örnek vermiştir?

662. SORU: Aracılara rağmen şifayı veren Allah’tır. Kur’an'da bu durumu hangi peygamber hangi kelimelerle ifade etmiştir?

663. SORU: Allah'tan başkası adına yemin etmenin hükmü nedir? Hadisle bu durum nasıl düzeltilmiştir bir örnek yazınız.

664. SORU: Rabbimizin şirke düşen ile inanan arasındaki derin farkı bize anlattığı örneklerden ikisini yazınız.

665. SORU: Kitaptaki emir ve yükümlülükler onlara ağır gelince müşrikler Kur'an'ı kabullenemeyip peygamberden nasıl bir talepte bulundular? Ayetteki ifadeyi yazınız.

666. SORU: İnkarcıların diriliş zamanındaki keşkelerinden dördünü yazınız.

667. SORU: İnkarcıların alçaltıcı bir azabı hak etmelerinin sebebi dünyadaki hangi davranışlarıydı?

668. SORU: Şirk bataklığında hayat sürenlerin kıyamet gününde karşılaşacakları acı durumlar için iki örnek veriniz.

669. SORU: Kendisinden daha güzel sözlünün olmayacağı kişinin özellikleri nelerdir?

670. SORU: Şirk ve küfre karşı bilincimizi peygamberden gelen hangi dualarla diri tutabiliriz?

 

RIZIK/ ALLAH'TAN GELEN NİMET

671. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer'e giymiş olduğu elbise konusunda nasıl dua etmişti?

672. SORU: İnsanı en güzel şekilde yaratan yüce Allah'ın, insan için kâinatta yapmış olduğu düzenleme (nimet)lerden üçünü ayet numarasıyla birlikte yazınız.

673. SORU: Rabbimizin kullarını rızıklandırma konusunda iyi kötü seçmediğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hadisiyle ifade etmiştir?

674. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin lütuflarının hazinelerini tüketmediğini bir benzetme ile nasıl açıklamıştır?

675. SORU: Rabbimizin sayısız nimetleri vardır sayılamayacağını hangi ayeti kerime bize haber verir?

676. SORU: İnsan için en önemli nimeti beş maddede nasıl açıklamışlardır?

677. SORU: Hadis-i Şerife göre Allah'ın bize verdiği nimetleri küçümsememek açısından uygun olan davranış nedir?

678. SORU: Rızık ve nimet arasındaki fark nedir?

679. SORU: Erkekler ya da kadınlar şeklinde bir yarışın doğru olmadığını herkesin kazandığından bir nasibi olduğunu Rabbimiz ayeti kerimede nasıl ifade buyurmuştur?

680. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin rızkı verenin Allah olduğuna dikkat çekerek inananlara bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini bildiren bir hadisi şerif yazınız.

681. SORU: Hadis-i Şerife göre nimetin şükrü nasıl yerine getirilir nimete nankörlük etmek hangi durumda söz konusudur?

682. SORU: Maddi durumu iyi fakat konumuna göre giyinmeyen zengin Müslümanlara Resulullah sallallahu Aleyhi ve sellem nasıl bir tembihte bulunmuştur?

683. SORU: Rabbimizin ve verdiği nimetlerin farkında olarak yaşamaya güzel bir örnek olarak İbrâhim Aleyhisselam nasıl dua etmiştir?

684. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen nimetlerin hatırlatıldığı ve buna uygun bir yaşam sürmesi gerektiğini hatırlatan ayeti kerimeler hangi surede geçmektedir?

685. SORU: Nimet sözcüğü ile aynı anlam kökünden gelen ve Kur’an-ı Kerim'de bir sure ismi olan kelimeyi yazınız.

686. SORU:Kıyamette nimetlerle ilgili sorulacak ilk soru nedir?

687. SORU: Biz verdikçe Allah verecek bunun garantisi olan hadisi şerifi yazınız.

688. SORU: Allah Rasûlü’nün nimetleri darlıkta da bollukta da ihtiyaç kadar kullanmak gerektiğini ifade eden bir davranışını yazınız.

 

BEREKET / MANEVİ BOLLUK

689. SORU: Hâkim bin Hizam radıyallahu anh in ‘’ya Rasûlallah seni hak ile gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım’’ demesine sebep olan peygamber sözünü yazınız.

690. SORU: Rabbimiz azze ve celle zatı hakkında hangi özellikleri anlatırken ‘’Tebareke’’ sıfatını kullanmıştı?

691. SORU: Mümin Suresi 64. ayette Rabbimiz azze ve celle sırf bizim için yeryüzünde neler yapıldığını söylemiştir?

692. SORU: Kur’an-ı Kerim, Furkan’ın bu kutlu öğüdün bizzat bereket kaynağı olduğunu hangi özellikleriyle ispat eder?

693. SORU: İnanmış yüreklerden rablerinin izniyle bolluk fışkırmasına sebep olan şey nedir?

694. SORU: Bir malda bereket yoksa anahtarlarını güçlü bir topluluğun taşıdığı bir servete sahip olsa bile kişiye hayretmez bunun en bariz örneği kimdir?

695. SORU: Bir kavmin hayatında bereket yoksa Cennet misali bahçelere sahip olsalar ne olur? Böyle bir kavme örnek olarak Rabbimiz azze ve celle kitabında kimlerden bahsetmiştir ve ne ile cezalandırılmışlardır?

696. SORU: Son Elçi ve onunla gönderilen kitap aslında mahza bereketti… Bu noktada peygamber Aleyhisselam'ın her anının bereket olduğuna dair birkaç örnek veriniz.

697. SORU: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece elinin değmesi bile berekettir bu konuya bir örnek yazınız.

698. SORU: Kitapta bereket konusunda Suffe ehli tarif edilirken hangi özelliklerinden dem vurulmuştur.

699. SORU: Siz cömertçe misafirinize kapılarınızı açtığınızda cömert olan rabbiniz de bereket kapılarını size açacaktır. Asr-ı Saadet’ten bu duruma bir örnek yazınız.

700. SORU: Bir duvarın birbirine geçmiş tuğlaları kadar sıkı bir örgü ile kenetlenmiş olanlar yardımlaşarak bereketi çağırırlar. Bu konuya Asr-ı Saadet’ten bir örnek veriniz.

701. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem dua ettiği hem de tavsiye ettiği bereketli zaman dilimi gün içerisinde hangisidir?

702. SORU: Oruç için geceden niyetlenip sahura kalkmayan insanlar aslında ne büyük bir bereketi kaçırmaktadırlar. Bu noktada Hz. peygamberin tavsiyesini ve dostunu sahur sofrasına davet ederken söylemiş olduğu cümleyi yazınız.

703. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramın arınmışlığından ve mutluluğundan herkesin nasibini almasını istediği düşüncesine bir örnek veriniz.

704. SORU: Akraba ziyaretinin ömrün bereketine katkısını anlatan hadis-i şerifi yazınız.

705.SORU:İnsanın yiyip içtiğinin tokluğuna sunduğu katkı imanı ile doğru orantılıdır. Asr-ı saadetten bir örnek yazınız.

706.SORU:Yemek konusundaki bereket yemeğin başlangıcında hangi davranışlarla bitiminde hangi sözle gerçekleşir?

707. SORU: Bereketin gökten inen bir lütuf olduğuna işaret eden en bariz örneği yazınız.

708.SORU:Yemeğin ortasına uzatılan her kaşık aslında nedir?

709. SORU: Yemeğin bir zerresinin bile ziyan edilmemesi ve israfa giden yolun iyice kapatılması hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur?

710. SORU: Yemeğin sahibinin tüketip atmaya değil de kendisine verilen rızkı bölüşmeye niyetlenmesi yemeği kat ve kat bereketlendirir konu ile ilgili bir hadis-i Şerif yazınız.

711. SORU: Hadis-i şeriflerde alışverişte malın bereketini gideren 3 kötü özelliği yazınız.

712. SORU: Hadis-i Şerif’te mala bereket ihsan edilmesini nasip eden iki güzel özelliği yazınız.

713. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Enes radıyallahu anh için yapmış olduğu ve kabulüne bizzat yaşantısıyla şahit olduğumuz bereket duasını yazınız.

714. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yeni açılmış tazecik bedene ilk düşen lokmalar için hurmayı seçmesinin tahmini sebebi nedir?

715. SORU: Milyonlarca Müslümanın her yıl kilolarla hurma almasına,senenin her mevsiminde bu alışverişin milyonlarla ifade edilecek kadar çok olmasına rağmen Medine’deki hurmaların eksik olmaması hangi peygamber duasına bağlıdır?

716. SORU: Tebrik kelimesinin anlamı nedir?

717.SORU: Her çağda bereket ile ödüllendirilmeyi umduğumuz güzel hasletleri yazınız.

718.SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mantık kuralına aykırı gibi görünen doğru orantının tersi olan bereket kuralını nasıl öğretmiştir?

719. SORU: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketin bizim bakışımızla tutumumuzla hayat tarzımızla ilgili olduğunu asla unutmayalım diye bize hangi duayı öğretmiştir?

 

 

Seviker
Yükleniyor...