Kelam İlmi Nedir ?

Kelam ilminin konusu, İslamın inanç alanıdır.

İman, Kur’an’daki her şeye inanmaktır, bu bağlamda iman prensiplerini tek tek saymak yerine bu muhtevayı, öğretimde kolaylık sağlamak ve akılda kalmasına imkân vermek için, iman esasları olarak gruplamak mümkündür.

Şu halde kelam ilminin konusu, Kur’an ve vahyin bütünüdür ve dolayısıyla o bütünlüğün şifreleri olan altı iman esasıdır. Ancak, geleneğimizde bu altı esasın bazıları diğerinin içinde var kabul edilip üç esas (usul-i selase) olarak ifade edilebilir.

Kelam ilmi açısından üç iman esası şöyledir:
1-Allah’a iman (ilahiyyât): Allah’ın zatından, sıfatlarından bahseder.
2-Peygamberlere iman (nübüvvât): peygamberliğe ait meselelerden bahseder.
3-Ahirete iman (semiyyat): dünya ve ahiret bakımından yaratılmışların hallerinden bahseder.

Allah’ın zatı ve Yaratılmışlar
Allah’ın zatı O’nun başka hiçbir varlığa benzemeyen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, varlığı zatından olan, ezelî ve ebedî mutlak varlığıdır. Allah’ın sıfatları ise bu mutlak varlığa ait olan, dolayısıyla benzerleri hiçbir varlıkta bulunmayan vasıflarıdır.

Yaratılmışlar, yer ve gök başta olmak üzere, görünür-görünmez bu
âlemde ve öte dünyada tamamı Allah tarafından yaratılmış ve yaratılacak ne kadar varlık var ise bunların hepsidir.

Kelam ilminin konusu
Başta Allah’ın zatı ve sıfatları olmak üzere bütün varlıkların nasıl var olduklarını, varlıklarının mahiyetini, varlıklarını nasıl devam ettirdiklerini ve varlıklarının bir sonunun olup olmadığını ve nasıl yok olacaklarını inceleyen bir ilimdir.

Kelam, Allah’ın mutlak varlığı ve birliğiyle O’nun varlık âlemiyle ilişkisinden bahseden ve sorulara akli cevaplar arayan ilimdir.
Seviker
Yükleniyor...