yeryüzü yıldızları deneme 5.bölüm

DENEME SINAVI

1-) “…. Ve … cennette benim komşularımdır.” Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi hangi iki sahabe için vermiştir?

A)Ebu Bekir ve Ömer        B)Talha ve Zübeyr     C)Selman ve Ebu’d-Derda    D)Bilal ve Ebu Zer

2-) Sürekli olarak etrafındakilere, “Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür.” (Ankebut,45) Ayetini hatırlatarak zikre teşvik eden sahabi kimdir?

A)Selman-ı Farisi               B) Zeyd Bin Desinne       C)Zübeyr Bin Avvam        D)Ebu’d-Derda

3-)”Ümmetim içinde haram ve helali en iyi bilendir.” Bu sözü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabe için söylemiştir?

A)Muaz bin Cebel             B)Huzeyfe bin Yeman     C)Abdullah bin Mesud     D) Abdullah bin Ömer

4-) Rebeze de Ebu Zer’in cesedini defneden, ve,” Ebu Zer, tek gezer; tek yaşar; tek ölür; tek hasredilir.” Sözünü şimdi anladım.” Diyen sahabi kimdir?

A)Abdullah bin Ömer       B)Abdullah bin Mesud     C)Abdullah bin Abbas     D) Abdullah bin Amr

5-)İbni Ömer, “Tokları çağırıp açları bırakıyor musunuz?” sözünü ne için ve kime söylemiştir?

A)İftar yemeğine çağırdığı kişilerden dolayı oğluna      B)Düğün yemeği esnasında oğluna

C)Düğün yemeği esnasında damadına                            D) Halka yemek verdiğini söyleyen halifeye

6-)Sahabenin eşine zor rastlanır anlamında “Eşsiz Adam” lakabı üzerinde birleştikleri kişi kimdir?

A)Said bin Amir                B)Umeyr bin Sad              C)Musab bin Umeyr         D)Ebu’d-Derda

7-)Bilal radıyallahu anh nerede vefat etmiştir?

A)Mekke             B)Medine         C)Şam          D)Yemen

8-)Tebliğ de muhatabımız öfkeliyken hilm sahibi olmaya en güzel örneklerden biri olarak hangi ikiliyi gösterebiliriz?

A)Ömer bin Hattap/ Habbab                                 B)Ebubekir/Bilal

C)Osman Bin Affan/Abdurrahman bin Avf         D)Musab bin Umeyr/Useyd bin Hudayr

9-)İçtihat kapısını açan sahabe kimdir?

A)Muaz bin Cebel          B)Süheyb bin Sinan     C)Mikdad bin Esved           D)Ömer bin Hattab

10-) Ebu Zer radıyallahu anh’ın insanlara en çok hangi ayeti hatırlatırdı?

A)Allah muhakkak ki müminlerin mallarını ve canlarını Cennet karşılığı satın almıştır.

B)Sabır ve namazla yardım dileyin.

C)Altın ve gümüş biriktirenleri ateşte kızdırılmış demir ile müjdeleyin.

D)Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun.

11-) İbni Ömer radıyallahu anh’ın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bağlılık derecesini anlatırken Aişe radıyallahu anha ne demiştir?

A)”Sünneti, İbni Ömer’den daha iyi bilen yoktur.”

B)”İbni Ömer gibi peygambere bağlı kimse görmedim.”

C)”İbni Ömer gibi Allah Rasulü’nün konakladığı yerleri takip eden yoktur.

D)”Allah İbni Ömer rahmet etsin gece namazı bile peygambere benzerdi.”

12-)Ölüm anında Selman radıyallahu anh’ın ağlamasına sebep olan hadisi şerif hangisidir?

A)Dünya bir gölgeliktir.                                 B)Dünyadan azığınız bir yolcunun azığı kadar olsun.

C)İnsanın ağzını ancak toprak doldurur.    D) Dünya onların ahiret bizim olsun.

13-)Asıl adı Cündüb bin Cünade’dir. Aceleci tabiata sahip olan ve bu acelesini Müslümanlığını açıklamada da göstererek Mekkeli müşrikler tarafından öldüresiye dövülen sahabe kimdir?

A)Halid bin Zeyd       B)Zeyd bin Harise      C)Hubeyb bin Adiy      D)Ebu Zer

14-)”İdarecilik bana kendimi öyle gösterdi ki güya ben insanların en üstünüymüşüm, tüm herkes de benden aşağı imiş. Ya Rasulullah! Seni hakikatle gönderene yemin olsun ki bundan sonra iki kişiye dahi başkanlık etmem.” Diyen sahabe kimdir?

A)Ebu Zer                 B)Mikdad bin Esved         C)Sad bin Muaz       D)Ali Bin Ebu Talip

15-)Bilmediği bir konu hakkında ‘bilmiyorum.’ Demekten çekinmediğini ve çekinilmemesi gerektiğini …’e bilmediği bir şey soruldu da o da bilmiyorum dedi diye ellerini sevinçle birbirine vurarak ifade eden sahabe kimdir?

A)Abdullah bin Ömer     B)Abdullah bin Mesud   C)Abdullah bin Abbas  D)Abdullah bin Amr

16-)Mikdad bin Esved’in radıyallahu anh (Amr) sürekli olarak terennüm ettiği hadisi şerif hangisidir?

A)”Mutlu kimse fitnelerden uzak kalandır.”          B) “2 kişiye dahi Emir olma.”

C)”Fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun.”      D)”Dünya bir gölgeliktir.”

17-)Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in güzide sahabesi de olsa yine cemaatin imama kusur bulacak insanlar çıkacak ve namaz kıldırmasına varana kadar kusur bulanlar olacaktır. Hangi belde halkı ve hangi sahabe buna örnektir?

A)Selman-ı Farisi          B)Sad bin Ebi Vakkas/Irak       C)Said bin Amir/Şam      D)Ubade bin Samit

18-)”Hiçbir sabah olmuyor ki akşama erişmeyeceğim korkusuna kapılmayayım. Hiçbir akşam olmuyor ki sabaha eremeyeceğim endişesine kapılmayayım, bir adım attığımda diğerini atabileceğimden emin değilim, amel defterlerini okumaya çağırılan dizüstü çökmüş ümmetleri görür gibiyim, sanki cennet ehlini Cennet nimetleri içinde görüyorum. Cehennemdekiler de azap çekerken gözümün önüne geliyorlar.”

Bu sözleriyle Muaz radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hangi sorusuna cevap vermiştir?

A)Gerçek bir mümin olarak sabahlamak nedir?              B)Gerçek bir salih olmak nedir?

C)Gerçek bir Müslüman olmak nedir?                              D)Gerçek bir muttaki olmak nedir?

19-)Aşağıdakilerden hangisi Bilal radıyallahu anh’a uygulanna işkenceleri arasında yoktu?

A)Kızgın kumlara yatırmak                        B)Hapsetmek

C)Bir ip bağlayıp çocuklara sürütmek     D)Kaynar su dökmek

20-)Şam (humus) valisi olunca maaşının tamamını infak eden hanımı sorunca da “başarılı bir ticarete yatırdım. Sürekli artıyor.” Diyen sahabe kimdir?

A)Sad bin Muaz        B)Said bin Amir     C)Sad bin Ubade    D)Sad bin Ebi Vakkas

21-)Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh oğku Abdullah’a, hangi sahabenin ismine ve hatırasına hürmeten bu ismi vermişti?

A)Abdullah bin Mesud             B)Abdullah bin Zübeyr        C)Abdullah bin Cahş      D)Abdullah bin Ömer

22-)Öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenin, şunu iyi bilin ki Allah size ilimle amel edinceye kadar ondan size hiçbir fayda sağlamayacaktır.” Diyerek amel etmenin önemini de belirten sahabe kimdir?

A)Ömer bin Hattab                  B)Ebu’d-Derda            C)Muaz bin Cebel           D)Huzeyfe’nin azatlısı Salim

23-)Bilal radıyallahu anh’ın yaptığı iş için başta Ömer radıyallahu anh olmak üzere tüm sahabe daha önce hiç ağlamadığı bir şekilde ağlamıştı?

A)Bilal’in Medine’den ayrılışı      B)Allah Rasulü’nden sonra hiç kimse için ezan okumam demesi

C)Şam nöbetinde iken vefat etmesi    D) Efendimiz aleyhisselam’ın vefatından sonra bir kerecik de olsa ezan okuması.

24-)Müslümanlardan hiç kimseye kin duymam öfkelenmem ve suizanda bulunma diyerek bunları Allah’a yakınlaşmaya sebep olacak ameller olarak zikreden sahabe kimdir? (Bu sahabe aynı zamanda cennetle müjdelenmiştir.)

A)Muaz bin Cebel         B)Ali bin Ebu Talip     C)Abdullah bin Abbas     D)Sad bin Ebu Vakkas

25-)İlim deryası Muaz radıyallahu anh vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı ve kimin döneminde vefat etmiştir?

A)Ebubekir/30              B)Ömer/40                   C)Osman/30                    D)Ömer/30

26-)Mikdad bin Esved radıyallahu anh’ın Bedir istişaresindeki coşku dolu konuşmasından sonra sözü alarak, “Şayet bize şu denizi göstersen ve sen de dalsan kuşkusuz biz de seninle dalarız.” Diyen mübarek sahabi kimdir?

A)Sad bin Ubade        B)Sad bin Muaz             C)Sad bin Ebi Vakkas      D)Muaz bin Cebel

27-)Allah’ın izni ile ölümüzü de dirimizi de küffara bırakmayız. Bu sebeple Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabenin naaşını almak üzere sahabelerden kimi göndermiştir?

A) Hubeyb / Ömer - Ebubekir                B) Hubeyb / Mikdat - Zübeyr

C) Hubeyb /Ali - Cafer                             D)Zeyd / Cafer – Ali      Radıyallahu anhum

28-)Hangisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in İbni Mesud radıyallahu anh hakkında söyledikleri arasında yoktur?

A)”İbni Mesud’un tarikine tutunun.”     

B)”Abdullah alimlerin önderidir.”

C)”Kur’an’ı inzal olduğu üzere dinlemek isteyen İbni Mesud’u dinlesin.”

D)”Kim Kur’an’ı inzal olduğu üzere okumak isterse İbni Mesud’un kıraati üzere okusun.

29-)Ömer radıyallahu anh, İbni Mesud radıyallahu anh için aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?

A)”İçinizde Abdullah gibi bir alim varken bana bir şey sormayın.”

B)”İlim ve anlayışla dolu bir insandı.”

C)”Selamet, vakar ve siretinde Rasulullah’a Abdullah’tan daha çok benzeyenini görmedim.”

D)”O, dinde fakih sünnette alimdi.”

30-) Kitabın kapağında kitabın adı ve yazarın adından sonra, sahabe ve onların takipçileri için söylenmiş güzel cümleyi yazınız.

NOT: BU SORU KLASİK YÖNTEMLE CEVAPLANDIRILACAKTIR.

 

31-)”Sahib-i Sevad” ne demektir ve hangi sahabenin lakabıdır?

A)Sırları bilen / İbni Mesud              B)Sırları bilen / Selman-ı Farisi

C) Sedaları bilen / İbni Mesud         D) Karalar sahibi / Selman-ı Farisi

32-)”Müslüman olması bir fetih, hicreti bir zafer, Hilafeti de bir rahmet idi.”

Bu sözleri hangi sahabe hangi halife için söylemiştir?

A) İbni Ömer / Ebubekir                      B) İbni Mesud/ Ebubekir

C) İbni Mesud / Ömer                          D) İbni Ömer / Osman

33-)”En çok, ne dünya ne ahiret için hiçbir amel yapmayıp boş oturanlara kızarım.” Sözü kime aittir?

A)Ömer bin Hattab         B)Ebubekir        C)İbni Mesud       D)Muaz bin Cebel

34-)Abdullah bin Mesud bu dünyada neyi çok arzulamıştı? (Kitaba göre bu yegane arzusu olarak geçer.)

A) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den daha çok hadis rivayet edebilmek.

B) Kabe’de sürekli Kuran okuyabilmek.

C)  Medine’den ayrılmamak

D) Dualarlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in defnettiği biri olarak

35-)Irak’ta İslam’ın temelleri hangi sahabenin kurduğu hangi şehirle atılmıştı?

A) Sad bin Ebi Vakkas / Kufe             B) Sad bin Muaz / Bağdat

C) Sad bin Ubade / Şam                     D) Selman-ı Farisi / Kerbela

36-)Ailesine karşı dilinin keskin olmasını şikayet eden hangi sahabedir? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hangi tavsiyede bulunmuştur?

A)Ömer / İstiğfar         B) Huzeyfe / İstiğfar        C) Huzeyfe / salavat   D)Ebu Zer / İstiğfar

37-)Seçeneklerden hangisi Huzeyfe radıyallahu anh’ın tarif etmiş olduğu dört çeşit kalpten biri değildir?

A)Kılıflı Kalp                                         B) Hem iman hem nifak barındıran kalp

C) Haktan perdelenmiş kalp             D) İki yönlü dönek kalp

38-)Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh’ın vali seçildiği beldeye ilk nasihati ne olmuştu ?

A)”Mutlu kimse fitnelerden uzak kalandır.”              B)”Fitne yerlerinden uzak durunuz.”

C)”Fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun.”          D)”Ulu’l-Emr’e itaat edin.”

39-) İlk kıblemiz MESCİD-İ AKSA’nın da bulunduğu FİLİSTİN topraklarında vefat eden yüce sahabe kimdir?

A)Ebu’d-Derda           B) Selman-ı Farisi             C)Huzeyfe bin Yeman           D) Ubade bin Samit

40-)”Ey Ateş …. İçin serin ve emin ol. tıpkı …..’e olduğun gibi.”

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ateşle işkence olunan bir sahabeye söylediği bu cümledeki noktalı yerlere sırasıyla hangi isimler gelmelidir?

A)Yasir / İbrahim    B) Sümeyye / İbrahim       C) Bilal / İbrahim         D) Ammar / İbrahim

41-) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in “Kuşkusuz Allah bana seni sevmemi emretti. Kendisinin de seni sevdiği haber verdi.” Müjdesine nail olan sahabe kimdir?

A)Ali                         B) Muaz bin Cebel              C) Mikdad bin Esved      D) Ebubekir

42-) Hangi sahabe, babası Müslümanlar tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü halde; “Allah sizi affeder. O, merhamet edenlerin en yücesidir.” Demişti ? Ve bu olay hangi savaşta olmuştu?

A)Huzeyfe bin Yeman / Uhud          B) Abdullah bin Mesud / Uhud

C) Huzeyfe bin Yeman /Bedir           D) Abdullah bin Mesud / Bedir

43-)”Bütün gruplardan uzak dur, bir ağaç köküne tutulmuş olsan bile. Ölene kadar bu halin üzere kal.” Bu tavsiyeyi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime hangi konu için yapmıştır?

A)Ebu Zer’e liderlik konusunda

B) Ammar bin Yasir / insanların birbirlerini öldürülmeleri konusunda

C) Selman-ı Farisi’ye / Sünnetten uzaklaşma konusunda

D) Huzeyfe bin Yeman’a /Şer toplumunda yaşaması durumunda

44-) Seçeneklerden hangisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ammar bin Yasir hakkında söylediği sözlerden biri değildir?

A)”Ammar ağzına kadar imanla dolu bir insandır.”                 B)”Ammar mücahitlerin öncüsüdür.”

C )”Ammar’a düşmanlık eden Allah’a düşmanlık etmiştir.”   D)”Muhakkak ki Ammar bendendir.”

45-) Sahabe arasında günümüz deyimi ile ‘Vücut dili’ uzmanı kimdir?

A)Musab bin Umeyr     B) Ömer bin Hattab        C) Ebu’d-Derda    D) Huzeyfe bin Yeman

46-) “Kim Allah’ı, Rasulünü ve inananları dost edinirse muhakkak ki Galip gelecek olan Allah’ın ordusudur.” (Maide, 56)

Bu ayeti kerime kim hakkında indirilmiştir?

A)Huzeyfe bin Yeman           B) Ammar bin Yasir    C) Ubade bin Samit     D) Ali bin Ebu Talip

47-) Seçeneklerden hangisi Huzeyfe radıyallahu anh’ın “Yaşayan Ölüler” tarifidir?

A)Allah’ı anmayanlar arasında Allah’ı zikreden kişi

B) Allah’tan uzak hayat yaşayanlar

C) Ne kalbi ile ne eliyle ne de diliyle şerri inkar etmeyenler

D) Yaşanan çirkinlikleri hiç ses çıkarmayanlar

48-) “Haydin namaza!’ diyene uyarım, ‘Haydi felaha!’ diyene uyarım. Fakat her kim ‘Haydi  Müslüman kardeşini öldürmeye ve malını almaya!’ derse ben yokum.” diyerek müslümanlara ihtilaftan uzak durmayı öğütleyen sahabe kimdir?

A)Abdullah bin Mesud          B) Abdullah bin Ömer   C) Abdullah bin Abbas   D) Abdullah bin Amr

49-) “Benden sonra …. Ve ….’e tabi olun, ….’ın ahlakıyla ahlaklanın.” Noktalı yerlere sırasıyla hangi isimler gelmelidir ?

A)Ebubekir / Ömer / Selman                    B) Ebubekir / Ömer / Osman

C) Ebubekir / Ömer / İbni Mesud            D) Ebubekir / Ömer / Ammar

50-) Seçeneklerden hangisi Cafer radıyallahu anh için söylenmiş sözlerden biri değildir?

A)”Miskinler için en hayırlı insan O’dur.”

B)“Mute Savaşı’nda onunla beraberdim. Vücudunda 90 küsur kılıç ve mızrak yarası gördüm.”

C)”Yeryüzü ondan daha cömerdini görmemiştir.”

D)Cennette Onu gördüm kan kırmızısı renginde iki kanadı vardı.”

51-) Ölüm haberi, Ömer radıyallahu anh’a ulaştığı vakit, “Eğer kabul olunacak bir dileğim olsaydı hiçbir şey istemez sadece bir ev dolusu onun gibi insanlar olmasını temenni ederim dediği sahabe kimdir?

A)Ubeyde bin Cerrah          B) Selman-ı Farisi          C) Ebu Zer            D) Huzeyfe bin Yeman

52-) Cafer bin Ebi Talip’in Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilen künyesi ve lakabı şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A)Gariplerin babası / Zülcenaheyn         B) Miskinlerin babası / Zülcenaheyn

C) Miskinlerin babası/ Zülcelaleyn          D) Fakirlerin babası / Zülcelaleyn

53-) Habeşistan hicretinde Cafer radıyalahu anh Necaşi’ye hangi sureden ayetler okumuştur ?

A)Nisa          B) Bakara       C) Meryem      D) Ali İmran

54-) “…..’in fethine mi sevineyim,…….’in dönüşüne mi sevineyim…” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ait bu cümlenin içerisindeki noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)Bedir’in / Cafer’in                         B) Hayber’in / Ali’nin

C) Hayber’in / Cafer’in                     D) Mute’nin / Cafer’in

55-) Ömer radıyallahu anh’ın liderlik istediği tek gün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in insanların ihtilafa düştükleri bir konuda çözmek için görevlendireceği birine göz gezdirdiği gündü. O gün bu görev kime verildi?

A)Halid bin Velid        B)Muaz bin Cebel       C) Abdullah bin Mesud    D) Ebu Ubeyde

56-) “Allah sana rahmet etsin Ey Ebu Saib! Dünyadan ayrılıyorsun. Sen ona aldanmadın. O da seni aldatmadı…”  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hakkında böyle güzel şahitlik ettiği sahabe kimdir?

A)Osman bin Affan      B) Osman bin Maz’un    C) Musab bin Umeyr   D)Cafer bin Ebi Talip

57-) Uhud Savaşı’nda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mübarek yüzünün kanamasına sebep olan olay nedir?

A)Kılıç sıyırması

B)Yanağına kalkan çarpması 

C) Başına isabet alınarak atılan ok sebebiyle miğferin iki halkasının mübarek yanağına batması

D)Bir mızrak sıyırması

58-) Halid radıyallahu anh’ın dünya malından tek üzüldüğü …. Savaşında kaybettiği …. İdi. Çünkü içerisinde bir miktar …. … vardı.

Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)Yermuk / Sarık / Rasulullah’ın saçı            B) Yemame / Sarık / Rasulullah’ın saçı

C) Yermuk / Asa / Rasulullah’ın el izi            D) Ridde / Kılıç / Rasulullah’ın kabzası

    …Sallallahu aleyhi ve sellem…

59-) Riddet Savaşları’nın en büyüğü olan ve o gün için en tehlikeli düşman olan …. de öldürüldüğü savaş hangisidir? Sorunun doğru cevabı ve yukarıdaki boşluğa gelecek olan kelime şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A)Yermuk / Ebu Afek                                B) Yermuk / Müseylemtü’l-Kezzap

C) Yemame / Müseylemetü’l-Kezzap    D) Kadisiyye / Müseylemetü’l-Kezzap

60-) Riddet ya da ridde hareketleri ne demektir?

A)İslam’a girenlerin biatı           B) İlk İslam savaşları

C) Hilafet kavgaları                     D)İslam’dan dönme hareketleri

61-)Zübeyr bin Avvam çocuklarına hangi ümitle hangi isimleri vermişti?

A)Salih olurlar ümidiyle Salih Müslümanların          B) Alim olurlar ümidiyle alim sahabelerin

C) Şehit olurlar ümidiyle şehit sahabelerin               D) Sıddık olsunlar ümidiyle doğru sözlülerin

62-) İslam’ın duvarı ….., kapısı ise … bu söz kime aittir ve noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)Said bin Amir / Adalet / Hak                                B) Musab bin Umeyr / Adalet / Hak

C) Umeyr bin Sad / Adalet / Hak                             D) Umeyr bin Sad / Dürüstlük / Adalet

63-) “Allah’a verdiği sözü yerine getirip … …… bir adama bakmaktan mutluluk verecek biri varsa …. baksın.”

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kim için söylemiştir? Yukarıdaki noktalı yerlere hangi kelimeler sırasıyla gelmelidir?

A)Yeryüzünde yürüyen / Talha’ya                            B) Cesaret sahibi / Zübeyr’e

C) Yiğit adam / Hamza’ya                                           D) Cömertlik sahibi / Abdullah’a

64-) Muhatabı bütün gücüyle tutacağına söz vermeden muhatabına bir şeyler öğretmekten kaçınan sahabe kimdir?

A)Muaz bin Cebel         B) Abdullah bin Ömer      C) Abdullah bin Mesud      D) Ebu’d-Derda

65-) Gördüğü bir rüya üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den gece namazı tavsiyesi alan sahabe kimdir ?

A)Abdullah bin Abbas     B) Abdullah bin Ömer     C) Abdullah bin Mesud     D) Abdullah bin Cahş

66-)Ebu Zer mal biriktirme konusundaki en yaman muhalefetini aşağıdaki sahabelerden hangisine karşı yapmıştır?

A)Osman bin Affan     B) Amr bin As     C) Muaviye bin Ebu Süfyan     D) Abdurrahman bin Avf

67-) Hizmetçisine iki işi birden yüklemeyi hoş görmeyip birini (hamur yoğurmak) kendisi yapnayı tercih eden sahabe kimdir?

A)Musab bin Umeyr        B) Ebu Zer      C) Selman-ı Farisi             D) Ebu Ubeyde bin Cerrah

68-) Adı zikredilen sahabelerden hangisi iki kere hicret etmemiştir?

A)Osman bin Affan     B) Cafer bin Ebu Talip     C) Ali bin Ebu Talip    D) Musab bin Umeyr

69-) “Sizden birisi alim olmadıkça, takva sahibi olamaz. İlmi ile amel etmediği sürece de kesinlikle tam alim olamaz.” Sözü hangi sahabeye aittir?

A)Abdullah bin Mesud     B)Abdullah bin Ömer     C)Ebu’d-Derda    D)Muaz bin Cebel

70-) “Andolsun üzerinize öyle bir ordu gönderirim ki sizin hayatı sevdiğiniz kadar onlar da ölümü sevmektedirler.” Bu sözü kim, kime yazdığı mektupta dile getirmiştir?

A)Halid / Kayser’e         B) Halid / Kisra’ya       C) Halid / Mukavkıs’a     D) Ebu Ubeyde  / Kisra’ya

71-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Medine’de ilk vefat eden ve son vefat eden muhacir sırasıyla doğru verilmiştir?

A)Osman bin Mazun / Abdullah bin Abbas          B) Osman bin Mazun / Abdullah bin Mesud

C) Osman bin Mazun / Sad bin Ebu Vakkas         D) Osman bin Mazun / Sad bin Ubade

72-) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in Zeyd bin Harise’ye verdiği lakap Onun gönlündeki yerini anlatmaya kafi idi. Efendimiz aleyhisselam Zeyd radıyallahu anh’a nasıl seslenirdi?

A)Zeydu’l-Hayr       B) Zeydu’l-Birr     C) Zeydu’l-Hibb    D)Zeydu’n-Nur

73-) İlk defa Emirü’l-Ümera diye hangi sahabe için söylenmiştir?

A)Ebu Bekir     B) Ömer bin Hattap      C) Ebu Ubeyde bin Cerrah    D) Musab bin Umeyr

74-)Ebu Zer radıyallahu anh’ın tüm sosyal haksızlıklara rağmen kılıca davranmama sebebi aşağıdakilerden hangi önemli tavsiyesi idi?

A)”İki Müslüman birbirine kılıç çekerse ölen de öldüren de ateştedir.”

B)”Benimle buluşana kadar sabret.”

Seviker
Yükleniyor...