yeryüzü yıldızları deneme 2.bölüm

TALHA BİN UBEYDULLAH, ZÜBEYR BİN AVVAM ,

 HUBEYB BİN ADİY ,UMEYR BİN SA’D

1-)”Allah'ın verdiği sözü yerine getirip...... ..... Bir adama bakmaktan mutluluk duyacak biri varsa....... baksın.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem  bu sözü kim için söylemiştir? Yukarıdaki noktalı yerlere hangi kelimeler gelmelidir?

A) Yeryüzünde yürüyen/Talha'ya                   B) Cesaret sahibi /Zübeyr’e

C) Yiğit adam/Hamza'ya                                   D) Cömertlik sahibi /Abdullah'a

2-)Ticaret , İslam'ı yaymak için de iyiliklerden haber almak için de güzel bir yoldur. Bu meyanda Talha Bin Ubeydullah nereye ticaret için gittiğinde ,kimden Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesini almıştı? A) Şam'a /hahamdan          B) Medain’e/ rahipten           C) Basra’ya /rahipten         D) Şam'a /rahipten

3-)Birinden bahsedildiğinde diğerinin de mutlaka anıldığı İki sahabe kimdir?

A) Halid/ Amr                       B) Bilal/ Ebu Zer                      C) Talha /Zübeyr                   D) Hamza /Ali

4-)Zübeyr radıyallahu anh, Daru’l Erkam’daki ... ..... Müslümandan biriydi ?

A) İlk 7                                  B) ilk 3                                       C) ilk 5                                     D) ilk 10

5-)Çarmıha gerilerek şehit edilen ilk Müslüman kimdir?

A) Zeyd bin Desinne          B) Ammar bin Yasir                C)Hubeyb bin Adiyy          D)Abdullah bin Revaha

6-)Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından seçilen ve içlerinde Hubeyb bin Adiy radıyallahu anh’ın da bulunduğu 10 kişilik istihbarat grubunun başında hangi sahabe vardı?

A) Zübeyr bin Avam          B) Talha Bin Ubeydullah         C) Zeyd bin Desinne          D) Asım bin sabit

7-)Sessiz ve iyilik dolu bir kişiliğe sahip olmasına rağmen kutsalları ile asla alay ettirmeyen, "Eğer adam doğru söylüyorsa Biz eşeklerden daha kötüyüz." diyen kişi daha önce sevdiği bir kişi olsa da onu uyaran ve tavrını ortaya koyan sahabe kimdir?

 A) Ömer bin Hattap         B) Sad bin Ebi Vakkas               C) Musab bin  Umeyr      D) Umeyr bin Sad

8-)"Ey çocuk kulağın görevini yerine getirdi ve rabbin seni tasdik etti." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kim için hangi şeyden dolayı söylemişti?

A) Ammar bin Yasir’e savaşta kaybettiği kulağı için

B) Hubeyb bin Adiyy’e istihbarat dinlediği için

C) Umeyr bin Sad’a kutsalları ile alay ettirmediği için

D)Ebu Musa El-Eş'ari’ye kulağını batıl ve boş sözlerden uzak tuttuğu için

9-)Talha Bin Ubeydullah, Said bin Zeyd radıyallahu anhuma ile birlikte Medine dışında bir görevde olduğundan dolayı hangi savaşa katılamamıştı?

A)Bedir               B)Uhud             C)Hendek                  D)Kurayza

10-)Ebubekir radıyallahu anh hangi savaş için, “O tamamı ile Talha'nın günüydü.” der ve vücudunda ne kadar yara saymıştır?

A)Bedir/70       B)Uhud/70         C) Hendek /70         D) Uhud /75

11-)En büyük acılar genelde en yakınlardan gelir. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh’a işkence eden hangi akrabasıydı ve nasıl bir işkence şekli uygulamıştır?

A) Annesi /aç bırakmıştı                          B) dayısı /hapsetmişti

C) Babası/ bayıltana kadar dövmüştü  D) Amcası /hasıra sararak Ateş ve dumanla nefesini bunaltmıştı.

12-)Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh müslümanların yaptığı hiçbir savaşı kaçırmamıştı. Ama bir savaşta tek başına bir ordu gibi davranmış büyük kahramanlıklar göstermişti. Bu savaşın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bedir                                B)Uhud                               C)Yermuk                    D)Yemame

13-)Asım bin Sabit ve diğer 7 kişinin şehit olduğu o acı olayda hayatta kalan 2 kişi kimdir?

A) Hubeyb/ Zeyd                B) Ebubekir/ Ömer          C) Talha /Zübeyir       D) Halit bin Velid /Amr bin As

14-)Allah'ın Salih kullarına verdiği nimetler silsilesinden olarak esir olduğu yerde Hubeyb radıyallahu anh’ın elinde hangi yiyecek görülmüştü?

A)Elma                        B)Hurma                         C)Üzüm                               D) Ekmek

15-)”Müslümanların işlerinde bana yardım edecek........ gibi adamlarımın olmasını isterdim.” Yukarıdaki sözü kime aittir ve boşluğa hangi isim gelmelidir?

A) Ömer /Halid             B) Ömer /Umeyr          C) Ömer /Selman             D) Ebubekir /Ömer

16-)”İslam'ın duvarı......., Kapısı ise....... “ Bu söz kime aittir ve yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) Said bin Amir/Adalet /hak                           B) Musab bin Umeyr/Adalet/ hak

C) Umeyr bin Sa'd/Adalet /hak                        D) Umeyr bin Sa'd/dürüstlük/ Adalet

17-)Aşağıdakilerden hangisi Talha Bin Ubeydullah radıyallahu anh’a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilen lakaplardan biri değildir?

A) Talhatu'l Hayr              B) Talhatu'l cûd            C) Talhatu'l birr           D) Talhatu'l Feyyaz

18-)”Evinde malların........ve ne yapacağını bilemem bir adam Allah'a yemin ederim ki....... İçindedir.” Bu söz kime aittir ve boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

A) Talha / çoğaldığı / gaflet                 B) Zübeyir / çoğaldığı / gaflet

C) Ümeyr/ çoğaldığı / gaflet               D) Enes / çoğaldığı / gaflet

19-)Zübeyr bin Avvam çocuklarına hangi ümitle hangi isimleri vermişti?

A) Salih olurlar ümidiyle /Salih Müslümanların

B) Alim olurlar ümidiyle/ Alim sahabelerin

C) Şehit olurlar ümidiyle /Şehit sahabelerin

D) Sıddık olsunlar ümidiyle /Doğru sözlülerin

20-)Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh, oğlu Abdullah'a hangi sahabeden dolayı Abdullah ismini vermişti?

A) Abdullah bin Ömer         B)Abdullah bin Mesud      C)Abdullah bin Cahş      D)Abdullah bin Amr

21-)Asım bin Sabit radıyallahu anh’ın başkanlığındaki 10 kişilik kafileden en son...... ..... ....... Şehit oldu. Yukarıdaki noktalı yerlere hangi isim gelmelidir?

A) Zeyd bin Desinne             B) Asım bin Sabit          C)Hubeyb bin Adiy      D)Abdurrahman bin Avf

22-)Hubeyb bin Adiy radıyallahu anh sürekli namaz kılmayı istemesine rağmen öldürülmeden önceki son namazını neden kısa tutmuştu?

A) Bir an önce Allah'a kavuşma isteği

B) Bulunduğu ortamdan dolayı kendini namaza verememek.

C) Ölüm korkusuyla uzattığını düşünmemeleri için

D) Etrafındaki azgın bakışlı kimseleri bir an önce susturmak için

23-)Umeyr bin Sad radıyallahu anh hakimiyetin sağlamlığını hangi iki şeye bağlamıştır?

 A)Kılıçla öldürmek /kırbaçla vurmak                         B) Sert olmak/caydırıcı olmak

C) Hakkı vermek /adaletli davranmak                       D) Refah seviyesini yükseltmek/köle Azat etmek

24-)”...... ..... ............... ' tan başka istenmeden çok veren birini daha görmedim.” Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir?

A) Ömer bin Abdullah         B) Zübeyr bin Avvam        C) Talha bin Ubeydullah     D) Osman bin Affan

25-)Talha ve Zübeyr kimin uyarıları ile cemel vakasında taraf olmaktan vazgeçtiler?

A)  Ali bin Ebu Talip    B) Abdullah bin Mesud            C) Abdullah bin Ömer         D) Zevceleri

26-)Zübeyr bin Avvam ile  Hamza arasındaki akrabalık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dayı -yeğen                B)Amca–yeğen                     C) Amca çocukları                       D) Dayı çocukları

27-)Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem," Benim havarimdir.” dediği sahabe kimdir?

A) Zübeyr bin Avvam     B) Talha Bin Ubeydullah       C) Ebu Ubeyde bin Cerrah       D) Selman-ı Farisi

28-)"Allah'a yemin ederim ki hiç kimsenin kimseyi Muhammed'in arkadaşlarının Muhammed'i sevdiği gibi sevdiğini görmedim."  Yukarıdaki sözü kim ne zaman söylemiştir?

A) Ebu Cehil/ Bedir'de                                               B) Ebu Leheb /Hicret'ten önce

C)Ebu Sufyan/ Hubeyb’in şehadeti esnasında      D) Ümeyye bin Halef/işkence yaparken

29-)Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hubeyb radıyallahu anh’ın cesedini almak üzere hangi iki sahabeyi göndermiştir?

A) Hamza/ Ali                                                        B) Ebubekir/ Ömer

C)Mikdad bin Amr/ Zübeyr bin Avam              D) Ebu Ubeyde bin Cerrah/ Selman-ı Farisi

30-)Hubeyb radıyallahu anh’ın şehit edildiği gün henüz Müslüman olmayan fakat Müslüman olduktan sonra da ne zaman bu manzarayı hatırlasa sara hastalığına tutulur gibi titreyip bayılan sahabe kimdir? A) Ebu Süfyan                   B) Umeyr bin Sa'd                 C) Said bin Amir          D) Huzeyfe ibni Yeman

31-)Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh’ın annesinin adı neydi? Bu durumda  Ali ile Zübeyir bin Avvam’ın akrabalık ilişkisi nedir?

A) Safiye/teyze çocukları                                            B) Safiye/dayı hala çocukları      

C) Safiye/yeğen                                                            D) Safiye/amca çocukları

32-)"Bir kılıç ki vallahi sahibi daima onunla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den tehlikeleri uzaklaştırılmıştır." Yukarıdaki söz kim tarafından kimin için söylenmiştir?

A)  Ömer /Selman-ı Farisi                            B) Ali /Talha bin Ubeydullah

C)  Ali /Zübeyr bin Avam                             D) Ali / Hamza

33-)”Kim yeryüzünde yürüyen bir.......... görmek mutlu edecekse........ya baksın.” Yukarıdaki Hadisi Şerif'te boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) Şehidi/Zübeyir         B)Şehidi/Hamza        C) Şehidi /Talha       D) Şehidi /Afra

 

Zeyd bin sabit

Soru 1-) Zikredilenlerden hangisi Uhud’a asker seçilirken yaşının küçüklüğüne rağmen kabiliyeti nedeni ile savaşa kabul edilmiştir?

A) Zeyd bin sabit

B)Rafi bin hadiç

C) Enes Bin Malik

D) Abdullah Bin Zübeyr

 

Soru 2-) Zeyd bin Sabit radıyallahu anh kaçıncı yıldan itibaren ve hangi savaşla Allah yolunda gazaya başlamıştır?

A) 5. yıl Hendek

B) 3. yıl Uhud

C)4 yıl Hendek

D) 6. yıl Hendek

 

Soru 3-)Donanımlı bir Mücahit deyince aklımıza gelen Zeyd bin Sabit radıyallahu anh’da sayılanlardan hangisi diğerlerine göre daha az ön plandadır?

A) Kur'an'ı hıfzı

B) Hadis yazması

C)Yabancı dile hakimiyeti

D) İslam'ı duyurmaya gayreti.

 

Soru 4-) ilim ehli ilmin değerini bilenler tarafından hürmet görür. Bu manada yine kendisi de bir âlim olan hangi sahabe hangi davranışıyla Zeyd bin Sabit radıyallahu anh’a hürmetine açıkça göstermiştir?

A)Abdullah Bin Mesut/ üzengisini tutarak

B) Abdullah Bin Abbâs/ üzengisini tutarak

C)Abdullah Bin Abbâs /elini öperek

D)Abdullah Bin Zübeyr/ eşyalarını taşıyarak.

 

 .Soru 5-) Kabîsa radıyallahu anh'ın anlattığına göre sayılanlardan hangisi Zeyd b. Sabit radıyallahu anh’ın lider olduğu alanlardan biri değildir?

A) miras ( feraiz )       B)kıraat      C)tefsir        D) kadılık

 

Soru 6-)Bir müslüman ilme gereken ağırlığı vermeli fakat evinde de monoton olmamalı latifeyi tebessümü bilmeli Zeyd radıyallahu anh’ın bu yönünü hangi sahabe hangi sözlerle dile getirmiştir?

A) Abdullah Bin Abbâs/ içimizde en çok Zeyd tebessüm edendi

B) Sabit Bin Kays /Zeyd kadar evinde şakacı meclisinde ağırbaşlı birini görmedim.

C) Sabit Bin Ubeyd /Zeyd kadar evinde şakacı meclisinde ağırbaşlı birini görmedim.

D) Ubade bin Samit/Zeyd aile fertlerine en hayırlı biri idi.

 

Soru 7-) Beşeri tecrübenin gelişim çizgisini yenilenen ortamlarını ve karşılaştığı problemleri takip edebilmek için Kur'an'ın parçalar ve bölümler halinde gelmesi gerekliydi.

Kitapta yer alan Yukarıdaki ifade Kuran'la ilgili hangi sorunun cevabıdır?

A) Kur'an neden Arap yarımadasına indi?

B) Kur'an neden Arapça indi?

C) Kur'an neden tedrici (peyderpey) indi?

D) Kur'an neden Muhammed aleyhisselam'a indi?

 

Soru 8-) Zikredilenlerden hangisi Kur'an'ı ezberleyip yazmak konusunda adı geçenlerin başında gelen isimlerden biri değildir?

A) Übey bin kab

B) Ebu Musa el eş'ari

C) Ali Bin ebi talip

D) Zeyd bin sabit.

 

Soru 9 -) Hz Ömer'i (radıyallahu anh ) hemen Kur'an'ın iki kapak arasına alınması isteğine sevk eden ve en çok hafız Sahabiye şehit verdiğimiz savaş hangisidir ve kim komuta etmiştir?

A) yermük/ halitbinvelit

B)yemame/ halitbinvelit

C) Kadisiye/Ebu Ubeyde

D) yemame/Ebu Ubeyde

 

Soru 10-) İstihare sadece kız istenmesi durumunda yapılmaz. Hz Ebubekir hangi konuda istişareden önce istihare yapmıştır?

A) savaş kararı almada

B) Kur'an'ın iki kapak arasına almada     c) Komutan atamada      d)Hilafeti kabul etmede

 

Soru 11-) Zeyd bin Sabit radııyallahu anh, Kuran ayetlerini toplama işini hangi şeyden daha ağır diye ifade etmiştir?

A) Kurşun yükünü omuzlamak     B)Dünyanın omuzlarına çökmesi

C)Bir Dağı yerinden taşımak         D) Güneş'i yakalamak.

 

Soru 12-) Rabbimizin Kur'an'ı koruyacağına dair vadi hangi surenin hangi ayetindedir?

A) nahl 99       B) İsra 12         C)Ankebut 45      D) Hicr 9

 

Soru 13-) İki kapak arasına alınan mushafın muhafazası kime verilmişti?

A) Hafsa binti Ömer

B)Abdullah Bin Mesut

C) Ayşe binti ebi Bekir

D) Huzeyfe Bin yeman

 

Halid bin said

Soru 1-) Rüyalar insanın hak yoluna girişinde kimi zaman çok önemli rol oynar hangi sahabi buna örnektir ve rüyasında kim onu ateşe atarken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekiyordu?

A)Halid Bin Velid/ babası

B) Halid bin said/ babası

C)Musab Bin umeyr /annesi

D) Halid bin said annesi.

 

Soru 2-) Sayılanlardan hangisi babasının Halit Bin sayıda uyguladığı işkencelerden biri değildir?

A)Karanlık bir odaya hapsetmek          B)Açlık ve susuzlukla bitkinleştirmek

C) Boynuna ip bağlayıp sürüklemek    D)Güneşin altında susuz bekletmek.

 

Soru 3-) Adı zikredilen sahabelerden hangisi iki defa hicret etmemiştir?

A) Osman bin Affan

B) Cafer bin Ebi Talip

C) Ali Bin ebi talip

D) Halid bin Said

 

Soru 4-) akrabamızı çok sevsek dahi takva sahibi birinin yanında durmayı tercih etmeliyiz. Bu tercihi kim hangi konuda, kime karşı yapmıştır?

A) Halid bin said /Şurahbil Bin hasene

B) Halid bin said /Amr Bin as

C) Halid Bin Velid /Amr Bin as

D) halitbinvelit /şurahbil bin hasene

 

Soru 5-) Hangisi hazreti Ebu bekir'in Şurahbil bin Hasene'ye kılavuzun olsun diye sıraladı insanlardan biridir?

A) Huzeyfe bin Yeman        B)Cafer bin Ebi Talip       C) Ebu Ubeyde Bin Cerrah       D)Musab bin Umeyr.

 

Soru 6-) Habeşistan muhacirleri Medine'ye döndüğünde Müslümanlar hangi Fethi gerçekleştirmişlerdi?

A) Hayber        B)Huneyn       C)Mekke         D)Hendek

 

Soru 7-) Halid bin Said radıyallahu anh hangi topraklarda şehit düştü?

A)Yemen              B) Rumeli            C)Habeşistan           D) Şam

 

Ebu eyyub el Ensari

Soru 1-)  Ebu Eyyub el-Ensari'nin asıl adı nedir ?

A) Halid bin Velid

B)Halid bin Said

C)Halid Bin Zeyd  

D)Halit bin Asım

 

Soru 2-) Ebu Eyyub radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam ile daha önce nerede buluşmuştu?

A) Mekke'de   B) Safa tepesinde   C) 1. Akabe biatı'nda     D)2. Akabe biatında

 

Soru 3-) Komutandan ölümü halinde cesedini atının üzerine koyup düşman arazisi içinde mümkün olabilecek en uzak mesafeye götürerek oraya gömmesini sonra ordusuyla ilerleyerek bütün mesafeyi aşmasını isteyen Ebu Eyyub radıyallahu anh’’ın bu isteği hangi savaşta hangi komutan tarafından gerçekleştirilmiştir ?

A)İstanbul kuşatması /Muaviye                                    B)İstanbul kuşatması/ Müslim bin Yesar

C)İstanbul kuşatması/ Yezid bin Muaviye                   D)Kadisiyye savaşı/ Halit Bin Velid

Soru 4-) hangisi Ebu Eyyub'un radıyallahu anh resulullahtan sallallahu aleyhi ve sellem işitip kendisine rehber edindiği hadisi şerifin maddeleri arasında yoktur?

A) Namazını kıldığında ölecek olan biri gibi kıl

B) Özür dileyeceğin bir sözü söyleme

C) İnsanların elindekinden yüz çevir ki insanlar seni sevsin.

D) İnsanların elinde olan bir şeye Ümit bağlama

 

Abbas bin abdülmuttalib

Soru 1-) hangi halife döneminde müslümanlar şiddetli bir kuraklıkla karşılaşmış ve kimi vasıta ederek Allah'tan yağmur istemişlerdi?

A) Ebubekir /Abbas

B) Ömer/ Abdullah bin Abbas

C) Ömer / Abbas

D)Osman/ Abdullah bin Abbas

 

Soru 2-)  Yaşayan bir insan vesile kılarak Allah'tan bir şey istenebileceğini kimin hangi davranışından anlıyoruz?

A) Ebu Bekir'in  Ömer'i vasıta kılmasından         B)  Ömer'in Efendimizi vasıta kılmasından

C) Hz Ömer'in Hz Abbas ı vasıta kılmasından.    D) Osman'ın peygamber torunlarını vasıta kılmasından

 

Soru 3-) Zikredilenlerden hangisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Abbas radıyallahu anh hakkında söylediği sözlerden biridir ?

A) “Abbas bendendir. Ben de Ondanım.”

B)”Abbas'ı üzen beni üzer.”

C)”Bu benim atalarımdan geriye kalandır.”

D)”Abbas bana amcalarımın emanetidir.”

 

Soru 4-) Yazara göre  hangisi Abbas radıyallahu anh’ın Mekke'nin fethinden önce Müslüman olup müslümanlığını gizlediğini işaretlerinden biri değildir?

A) Hizmetçisi Ebu Rafi'nin onun müslümanlığını gizlemesine işareti

B) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda; " Abbas'la karşılaşan onu öldürmesin." ikazı

C) Zekatını 2 yıllık vermesi

D) Akabe Biatı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i onlara emanet etmeden önce sonuna kadar araştırması iyice emin olmadan onu bırakmaması.

 

Soru 5-) Müslümanların sayı çokluğuna güvenerek bir anlık yanılgıya düştükleri ve Rabbimizin lütfuyla mağlubiyetin kıyısından dönüp zafere ulaştıkları savaşın adı nedir ve hangi surede anlatılmaktadır?

A)Huneyn/ haşr 22-23                               B)Huneyn /fetih 35-36

C)Uhud/ Tevbe 25 -26                               D)Huneyn/Tevbe 25 -26

 

Soru 6-) Abbas radıyallahu anh’ın Aslında Mekke'nin fethinden çok önce Müslüman olduğunu ispatlayan ve kendisi hakkında inen ayet hangisidir?

A) Tevbe ,111        B ) Enfal, 49       C)Enfal, 70        D) Haşr, 10

 

Soru 7-) Abbas radıyallahu anh’ın lakabı ne idi ? Ve nerede vefat etti?

A) Ebu Abdullah /Medine                    B) Ebu Fazıl /Medine

C) Ebu Fazıl/ Mekke                             D) Ebu Akil/ Mekke

 

Seviker
Yükleniyor...